త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం – Tripurasundari manasa puja stotram in Telugu

0
1908
 Tripurasundari manasa puja stotram in Telugu
త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం – Tripurasundari manasa puja stotram in Telugu

Tripurasundari manasa puja stotram

మమ న భజనశక్తిః పాదయోస్తే న భక్తి-
ర్న చ విషయవిరక్తిర్ధ్యానయోగే న సక్తిః |
ఇతి మనసి సదాహం చింతయన్నాద్యశక్తే
రుచిరవచనపుష్పైరర్చనం సంచినోమి || ౧ ||

వ్యాప్తం హాటకవిగ్రహైర్జలచరైరారూఢదేవవ్రజైః
పోతైరాకులితాంతరం మణిధరైర్భూమీధరైర్భూషితమ్ |
ఆరక్తామృతసింధుముద్ధురచలద్వీచీచయవ్యాకుల-
వ్యోమానం పరిచింత్య సంతతమహో చేతః కృతార్థీభవ || ౨ ||

తస్మిన్నుజ్జ్వలరత్నజాలవిలసత్కాంతిచ్ఛటాభిః స్ఫుటం
కుర్వాణం వియదింద్రచాపనిచయైరాచ్ఛాదితం సర్వతః |
ఉచ్చైఃశృంగనిషణ్ణదివ్యవనితాబృందాననప్రోల్లస-
ద్గీతాకర్ణననిశ్చలాఖిలమృగం ద్వీపం నమస్కుర్మహే || ౩ ||

జాతీచమ్పకపాటలాదిసుమనఃసౌరభ్యసంభావితం
హ్రీంకారధ్వనికంఠకోకిలకుహూప్రోల్లాసిచూతద్రుమమ్ |
ఆవిర్భూతసుగంధిచందనవనం దృష్టిప్రియం నందనం
చంచచ్చంచలచంచరికచటులం చేతశ్చిరం చింతయ || ౪ ||

పరిపతితపరాగైః పాటలక్షోణిభాగో
వికసితకుసుమోచ్చైః పీతచంద్రార్కరశ్మిః |
అలిశుకపికరాజీకూజితైః శ్రోత్రహారీ
స్ఫురతు హృది మదీయే నూనముద్యానరాజః || ౫ ||

రమ్యద్వారపురప్రచారతమసాం సంహారకారిప్రభ
స్ఫూర్జత్తోరణభారహారకమహావిస్తారహారద్యుతే |
క్షోణీమండలహేమహారవిలసత్సంసారపారప్రద
ప్రోద్యద్భక్తమనోవిహార కనకప్రాకార తుభ్యం నమః || ౬ ||

ఉద్యత్కాంతికలాపకల్పితనభఃస్ఫూర్జద్వితానప్రభ
సత్కృష్ణాగరుధూపవాసితవియత్కాష్ఠాంతరే విశ్రుతః |
సేవాయాతసమస్తదైవతగణైరాసేవ్యమానోఽనిశం
సోఽయం శ్రీమణిమండపోఽనవరతం మచ్చేతసి ద్యోతతామ్ || ౭ ||

క్వాపి ప్రోద్భటపద్మరాగకిరణవ్రాతేన సంధ్యాయితం
కుత్రాపి స్ఫుటవిస్ఫురన్మరకతద్యుత్యా తమిస్రాయితమ్ |
మధ్యాలంబివిశాలమౌక్తికరుచా జ్యోత్స్నాయితం కుత్రచి-
న్మాతః శ్రీమణిమందిరం తవ సదా వందామహే సుందరమ్ || ౮ ||

ఉత్తుంగాలయవిస్ఫురన్మరకతప్రోద్యత్ప్రభామండలా-
న్యాలోక్యాంకురితోత్సవైర్నవతృణాకీర్ణస్థలీశంకయా |
నీతో వాజిభిరుత్పథం బత రథః సూతేన తిగ్మద్యుతే-
ర్వల్గావల్గిగతహస్తమస్తశిఖరం కష్టైరితః ప్రాప్యతే || ౯ ||

మణిసదనసముద్యత్కాంతిధారానురక్తే
వియతి చరమసంధ్యాశంకినో భానురథ్యాః |
శిథిలితగతకుప్యత్సూతహుంకారనాదైః
కథమపి మణిగేహాదుచ్చకైరుచ్చలంతి || ౧౦ ||

భక్త్యా కిం ను సమర్పితాని బహుధా రత్నాని పాథోధినా
కిం వా రోహణపర్వతేన సదనం యైర్విశ్వకర్మాకరోత్ |
ఆ జ్ఞాతం గిరిజే కటాక్షకలయా నూనం త్వయా తోషితే
శంభౌ నృత్యతి నాగరాజఫణినా కీర్ణా మణిశ్రేణయః || ౧౧ ||

విదూరముక్తవాహనైర్వినమ్రమౌలిమండలై-
ర్నిబద్ధహస్తసంపుటైః ప్రయత్నసంయతేంద్రియైః |
విరించివిష్ణుశంకరాదిభిర్ముదా తవాంబికే
ప్రతీక్ష్యమాణనిర్గమో విభాతి రత్నమండపః || ౧౨ ||

ధ్వనన్మృదంగకాహలః ప్రగీతకింనరీగణః
ప్రనృత్తదివ్యకన్యకః ప్రవృత్తమంగళక్రమః |
ప్రకృష్టసేవకవ్రజః ప్రహృష్టభక్తమండలో
ముదే మమాస్తు సంతతం త్వదీయరత్నమండపః || ౧౩ ||

ప్రవేశనిర్గమాకులైః స్వకృత్యరక్తమానసై-
ర్బహిఃస్థితామరావలీవిధీయమానభక్తిభిః |
విచిత్రవస్త్రభూషణైరుపేతమంగనాజనైః
సదా కరోతు మంగళం మమేహ రత్నమండపః || ౧౪ ||

సువర్ణరత్నభూషితైర్విచిత్రవస్త్రధారిభి-
ర్గృహీతహేమయష్టిభిర్నిరుద్ధసర్వదైవతైః |
అసంఖ్యసుందరీజనైః పురస్థితైరధిష్ఠితో
మదీయమేతు మానసం త్వదీయతుంగతోరణః || ౧౫ ||

ఇంద్రాదీంశ్చ దిగీశ్వరాన్సహపరీవారానథో సాయుధా-
న్యోషిద్రూపధరాన్స్వదిక్షు నిహితాన్సంచింత్య హృత్పంకజే |
శంఖే శ్రీవసుధారయా వసుమతీయుక్తం చ పద్మం స్మర-
న్కామం నౌమి రతిప్రియం సహచరం ప్రీత్యా వసంతం భజే || ౧౬ ||

గాయంతీః కలవీణయాతిమధురం హుంకారమాతన్వతీ-
ర్ద్వారాభ్యాసకృతస్థితీరిహ సరస్వత్యాదికాః పూజయన్ |
ద్వారే నౌమి మదోన్మదం సురగణాధీశం మదేనోన్మదాం
మాతంగీమసితాంబరాం పరిలసన్ముక్తావిభూషాం భజే || ౧౭ ||

కస్తూరికాశ్యామలకోమలాంగీం
కాదంబరీపానమదాలసాంగీమ్ |
వామస్తనాలింగితరత్నవీణాం
మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి || ౧౮ ||

వికీర్ణచికురోత్కరే విగలితాంబరాడంబరే
మదాకులితలోచనే విమలభూషణోద్భాసిని |
తిరస్కరిణి తావకం చరణపంకజం చింతయ-
న్కరోమి పశుమండలీమలికమోహదుగ్ధాశయామ్ || ౧౯ ||

ప్రమత్తవారుణీరసైర్విఘూర్ణమానలోచనాః
ప్రచండదైత్యసూదనాః ప్రవిష్టభక్తమానసాః |
ఉపోఢకజ్జలచ్ఛవిచ్ఛటావిరాజివిగ్రహాః
కపాలశూలధారిణీః స్తువే త్వదీయదూతికాః || ౨౦ ||

స్ఫూర్జన్నవ్యయవాంకురోపలసితాభోగైః పురః స్థాపితై-
ర్దీపోద్భాసిశరావశోభితముఖైః కుంభైర్నవైః శోభినా |
స్వర్ణాబద్ధవిచిత్రరత్నపటలీచంచత్కపాటశ్రియా
యుక్తం ద్వారచతుష్టయేన గిరిజే వందే మణీ మందిరమ్ || ౨౧ ||

ఆస్తీర్ణారుణకంబలాసనయుతం పుష్పోపహారాన్వితం
దీప్తానేకమణిప్రదీపసుభగం రాజద్వితానోత్తమమ్ |
ధూపోద్గారిసుగంధిసంభ్రమమిలద్భృంగావలీగుంజితం
కళ్యాణం వితనోతు మేఽనవరతం శ్రీమండపాభ్యంతరమ్ || ౨౨ ||

కనకరచితే పంచప్రేతాసనేన విరాజితే
మణిగణచితే రక్తశ్వేతాంబరాస్తరణోత్తమే |
కుసుమసురభౌ తల్పే దివ్యోపధానసుఖావహే
హృదయకమలే ప్రాదుర్భూతాం భజే పరదేవతామ్ || ౨౩ ||

సర్వాంగస్థితిరమ్యరూపరుచిరాం ప్రాతః సమభ్యుత్థితాం
జృంభామంజుముఖాంబుజాం మధుమదవ్యాఘూర్ణదక్షిత్రయామ్ |
సేవాయాతసమస్తసంనిధిసఖీః సంమానయంతీం దృశా
సంపశ్యన్పరదేవతాం పరమహో మన్యే కృతార్థం జనుః || ౨౪ ||

ఉచ్చైస్తోరణవర్తివాద్యనివహధ్వానే సముజ్జృంభితే
భక్తైర్భూమివిలగ్నమౌలిభిరలం దండప్రణామే కృతే |
నానారత్నసమూహనద్ధకథనస్థాలీసముద్భాసితాం
ప్రాతస్తే పరికల్పయామి గిరిజే నీరాజనాముజ్జ్వలామ్ || ౨౫ ||

పాద్యం తే పరికల్పయామి పదయోరర్ఘ్యం తథా హస్తయోః
సౌధీభిర్మధుపర్కమంబ మధురం ధారాభిరాస్వాదయ |
తోయేనాచమనం విధేహి శుచినా గాంగేన మత్కల్పితం
సాష్టాంగం ప్రణిపాతమీశదయితే దృష్ట్యా కృతార్థీ కురు || ౨౬ ||

మాతః పశ్య ముఖాంబుజం సువిమలే దత్తే మయా దర్పణే
దేవి స్వీకురు దంతధావనమిదం గంగాజలేనాన్వితమ్ |
సుప్రక్షాలితమాననం విరచయన్స్నిగ్ధాంబరప్రోంఛనం
ద్రాగంగీకురు తత్త్వమంబ మధురం తాంబూలమాస్వాదయ || ౨౭ ||

నిధేహి మణిపాదుకోపరి పదాంబుజం మజ్జనా-
లయం వ్రజ శనైః సఖీకృతకరాంబుజాలంబనమ్ |
మహేశి కరుణానిధే తవ దృగంతపాతోత్సుకా-
న్విలోకయ మనాగమూనుభయసంస్థితాందైవతాన్ || ౨౮ ||

హేమరత్నవరణేన వేష్టితం
విస్తృతారుణవితానశోభితమ్ |
సజ్జసర్వపరిచారికాజనం
పశ్య మజ్జనగృహం మనో మమ || ౨౯ ||

కనకకలశజాలస్ఫాటికస్నానపీఠా-
ద్యుపకరణవిశాలం గంధమత్తాలిమాలమ్ |
స్ఫురదరుణవితానం మంజుగంధర్వగానం
పరమశివమహేలే మజ్జనాగారమేహి || ౩౦ ||

పీనోత్తుంగపయోధరాః పరిలసత్సంపూర్ణచంద్రాననా
రత్నస్వర్ణవినిర్మితాః పరిలసత్సూక్ష్మాంబరప్రావృతాః |
హేమస్నానఘటీస్తథా మృదుపటిరుద్వర్తనం కౌసుమం
తైలం కంకతికాం కరేషు దధతీర్వందేఽంబ తే దాసికాః || ౩౧ ||

తత్ర స్ఫాటికపీఠమేత్య శనకైరుత్తారితాలంకృతి-
ర్నీచైరుజ్ఝితకంచుకోపరిహితారక్తోత్తరీయాంబరా |
వేణీబంధమపాస్య కంకతికయా కేశప్రసాదం మనా-
క్కుర్వాణా పరదేవతా భగవతీ చిత్తే మమ ద్యోతతామ్ || ౩౨ ||

అభ్యంగం గిరిజే గృహాణ మృదునా తైలేన సంపాదితం
కాశ్మీరైరగరుద్రవైర్మలయజైరుద్వర్తనం కారయ |
గీతే కింనరకామినీభిరభితో వాద్యే ముదా వాదితే
నృత్యంతీమిహ పశ్య దేవి పురతో దివ్యాంగనామండలీమ్ || ౩౩ ||

కృతపరికరబంధాస్తుంగపీనస్తనాఢ్యా
మణినివహనిబద్ధా హేమకుంభీర్దధానాః |
సురభిసలిలనిర్యద్గంధలుబ్ధాలిమాలాః
సవినయముపతస్థుః సర్వతః స్నానదాస్యః || ౩౪ ||

ఉద్గంధైరగరుద్రవైః సురభిణా కస్తూరికావారిణా
స్ఫూర్జత్సౌరభయక్షకర్దమజలైః కాశ్మీరనీరైరపి |
పుష్పాంభోభిరశేషతీర్థసలిలైః కర్పూరపాథోభరైః
స్నానం తే పరికల్పయామి గిరిజే భక్త్యా తదంగీకురు || ౩౫ ||

ప్రత్యంగం పరిమార్జయామి శుచినా వస్త్రేణ సంప్రోంఛనం
కుర్వే కేశకలాపమాయతతరం ధూపోత్తమైర్ధూపితమ్ |
ఆలీబృందవినిర్మితాం యవనికామాస్థాప్యరత్నప్రభం
భక్తత్రాణపరే మహేశగృహిణి స్నానాంబరం ముచ్యతామ్ || ౩౬ ||

పీతం తే పరికల్పయామి నిబిడం చండాతకం చండికే
సూక్ష్మం స్నిగ్ధమురీకురుష్వ వసనం సిందూరపూరప్రభమ్ |
ముక్తారత్నవిచిత్రహేమరచనాచారుప్రభాభాస్వరం
నీలం కంచుకమర్పయామి గిరిశప్రాణప్రియే సుందరి || ౩౭ ||

విలులితచికురేణ చ్ఛాదితాంసప్రదేశే
మణినికరవిరాజత్పాదుకాన్యస్తపాదే |
సులలితమవలంబ్య ద్రాక్సఖీమంసదేశే
గిరిశగృహిణి భూషామంటపాయ ప్రయాహి || ౩౮ ||

లసత్కనకకుట్టిమస్ఫురదమందముక్తావలీ-
సముల్లసితకాంతిభిః కలితశక్రచాపవ్రజే |
మహాభరణమండపే నిహితహేమసింహాసనం
సఖీజనసమావృతం సమధితిష్ఠ కాత్యాయని || ౩౯ ||

స్నిగ్ధం కంకతికాముఖేన శనకైః సంశోధ్య కేశోత్కరం
సీమంతం విరచయ్య చారు విమలం సిందూరరేఖాన్వితమ్ |
ముక్తాభిర్గ్రథితాలకాం మణిచితైః సౌవర్ణసూత్రైః స్ఫుటం
ప్రాంతే మౌక్తికగుచ్ఛకోపలతికాం గ్రథ్నామి వేణీమిమామ్ || ౪౦ ||

విలంబివేణీభుజగోత్తమాంగ-
స్ఫురన్మణిభ్రాంతిముపానయంతమ్ |
స్వరోచిషోల్లాసితకేశపాశం
మహేశి చూడామణిమర్పయామి || ౪౧ ||

త్వామాశ్రయద్భిః కబరీతమిస్రై-
ర్బందీకృతం ద్రాగివ భానుబింబమ్ |
మృడాని చూడామణిమాదధానం
వందామహే తావతముత్తమాంగమ్ || ౪౨ ||

స్వమధ్యనద్ధహాటకస్ఫురన్మణిప్రభాకులం
విలంబిమౌక్తికచ్ఛటావిరాజితం సమంతతః |
నిబద్ధలక్షచక్షుషా భవేన భూరి భావితం
సమర్పయామి భాస్వరం భవాని ఫాలభూషణమ్ || ౪౩ ||

మీనాంభోరుహఖంజరీటసుషమావిస్తారవిస్మారకే
కుర్వాణే కిల కామవైరిమనసః కందర్పబాణప్రభామ్ |
మాధ్వీపానమదారుణేఽతిచపలే దీర్ఘే దృగంభోరుహే
దేవి స్వర్ణశలాకయోర్జితమిదం దివ్యాంజనం దీయతామ్ || ౪౪ ||

మధ్యస్థారుణరత్నకాంతిరుచిరాం ముక్తాముగోద్భాసితాం
దైవాద్భార్గవజీవమధ్యగరవేర్లక్ష్మీమధః కుర్వతీమ్ |
ఉత్సిక్తాధరబింబకాంతివిసరైర్భౌమీభవన్మౌక్తికాం
మద్దత్తామురరీకురుష్వ గిరిజే నాసావిభూషామిమామ్ || ౪౫ ||

ఉడుకృతపరివేషస్పర్ధయా శీతభానో-
రివ విరచితదేహద్వంద్వమాదిత్యబింబమ్ |
అరుణమణిసముద్యత్ప్రాంతవిభ్రాజిముక్తం
శ్రవసి పరినిధేహి స్వర్ణతాటంకయుగ్మమ్ || ౪౬ ||

మరకతవరపద్మరాగహీరో-
త్థితగులికాత్రితయావనద్ధమధ్యమ్ |
వితతవిమలమౌక్తికం చ
కంఠాభరణమిదం గిరిజే సమర్పయామి || ౪౭ ||

నానాదేశసముత్థితైర్మణిగణప్రోద్యత్ప్రభామండల-
వ్యాప్తైరాభరణైర్విరాజితగలాం ముక్తాచ్ఛటాలంకృతామ్ |
మధ్యస్థారుణరత్నకాంతిరుచిరాం ప్రాంతస్థముక్తాఫల-
వ్రాతామంబ చతుష్కికాం పరశివే వక్షఃస్థలే స్థాపయ || ౪౮ ||

అన్యోన్యం ప్లావయంతీ సతతపరిచలత్కాంతికల్లోలజాలైః
కుర్వాణా మజ్జదంతఃకరణవిమలతాం శోభితేవ త్రివేణీ |
ముక్తాభిః పద్మరాగైర్మరకతమణిభిర్నిర్మితా దీప్యమానై-
ర్నిత్యం హారత్రయీ తే పరశివరసికే చేతసి ద్యోతతాం నః || ౪౯ ||

కరసరసిజనాలే విస్ఫురత్కాంతిజాలే
విలసదమలశోభే చంచదీశాక్షిలోభే |
వివిధమణిమయూఖోద్భాసితం దేవి దుర్గే
కనకకటకయుగ్మం బాహుయుగ్మే నిధేహి || ౫౦ ||

వ్యాలంబమానసితపట్టకగుచ్ఛశోభి
స్ఫూర్జన్మణీఘటితహారవిరోచమానమ్ |
మాతర్మహేశమహిలే తవ బాహుమూలే
కేయూరకద్వయమిదం వినివేశయామి || ౫౧ ||

వితతనిజమయూఖైర్నిర్మితామింద్రనీలై-
ర్విజితకమలనాలాలీనమత్తాలిమాలామ్ |
మణిగణఖచితాభ్యాం కంకణాభ్యాముపేతాం
కలయ వలయరాజీం హస్తమూలే మహేశి || ౫౨ ||

నీలపట్టమృదుగుచ్ఛశోభితా-
బద్ధనైకమణిజాలమంజులామ్ |
అర్పయామి వలయాత్పురఃసరే
విస్ఫురత్కనకతైతృపాలికామ్ || ౫౩ ||

ఆలవాలమివ పుష్పధన్వనా
బాలవిద్రుమలతాసు నిర్మితమ్ |
అంగులీషు వినిధీయతాం శనై-
రంగులీయకమిదం మదర్పితమ్ || ౫౪ ||

విజితహరమనోభూమత్తమాతంగకుంభ-
స్థలవిలులితకూజత్కింకిణీజాలతుల్యామ్ |
అవిరతకలనదైరీశచేతో హరంతీం
వివిధమణినిబద్ధాం మేఖలామర్పయామి || ౫౫ ||

వ్యాలంబమానవరమౌక్తికగుచ్ఛశోభి
విభ్రాజిహాటకపుటద్వయరోచమానమ్ |
హేమ్నా వినిర్మితమనేకమణిప్రబంధం
నీవీనిబంధనగుణం వినివేదయామి || ౫౬ ||

వినిహతనవలాక్షాపంకబాలాతపౌఘే
మరకతమణిరాజీమంజుమంజీరఘోషే |
అరుణమణిసముద్యత్కాంతిధారావిచిత్ర-
స్తవ చరణసరోజే హంసకః ప్రీతిమేతు || ౫౭ ||

నిబద్ధశితిపట్టకప్రవరగుచ్ఛసంశోభితాం
కలక్వణితమంజులాం గిరిశచిత్తసంమోహనీమ్ |
అమందమణిమండలీవిమలకాంతికిమ్మీరితాం
నిధేహి పదపంకజే కనకఘుంఘురూమంబికే || ౫౮ ||

విస్ఫురత్సహజరాగరంజితే
శింజితేన కలితాం సఖీజనైః |
పద్మరాగమణినూపురద్వయీ-
మర్పయామి తవ పాదపంకజే || ౫౯ ||

పదాంబుజముపాసితుం పరిగతేన శీతాంశునా
కృతాం తనుపరమ్పరామివ దినాంతరాగారుణామ్ |
మహేశి నవయావకద్రవభరేణ శోణీకృతాం
నమామి నఖమండలీం చరణపంకజస్థాం తవ || ౬౦ ||

ఆరక్తశ్వేతపీతస్ఫురదురుకసుమైశ్చిత్రితాం పట్టసూత్రై-
ర్దేవస్త్రీభిః ప్రయత్నాదగరుసముదితైర్ధూపితాం దివ్యధూపైః |
ఉద్యద్గంధాంధపుష్పంధయనివహసమారబ్ధఝాంకారగీతాం
చంచత్కహ్లారమాలాం పరశివరసికే కంఠపీఠేఽర్పయామి || ౬౧ ||

గృహాణ పరమామృతం కనకపాత్రసంస్థాపితం
సమర్పయ ముఖాంబుజే విమలవీటికామంబికే |
విలోకయ ముఖాంబుజం ముకురమండలే నిర్మలే
నిధేహి మణిపాదుకోపరి పదాంబుజం సుందరి || ౬౨ ||

ఆలంబ్య స్వసఖీం కరేణ శనకైః సింహాసనాదుత్థితా
కూజన్మందమరాలమంజులగతిప్రోల్లాసిభూషాంబర |
ఆనందప్రతిపాదకైరుపనిషద్వాక్యైః స్తుతా వేధసా
మచ్చిత్తే స్థిరతాముపైతు గిరిజా యాంతీ సభామండపమ్ || ౬౩ ||

చలంత్యామంబాయాం ప్రచలతి సమస్తే పరిజనే
సవేగం సంయాతే కనకలతికాలంకృతిభరే |
సమతాదుత్తాలస్ఫురితపదసంపాతజనితై-
ర్ఝణత్కారైస్తారైర్ఝణఝణితమాసీన్మణిగృహమ్ || ౬౪ ||

చంచద్వేత్రకరాభిరంగవిలసద్భూషాంబరాభిః పురో-
యాంతీభిః పరిచారికాభిరమరవ్రాతే సముత్సారితే |
రుద్ధే నిర్జరసుందరీభిరభితః కక్షాంతరే నిర్గతం
వందే నందితశంభు నిర్మలచిదానందైకరూపం మహః || ౬౫ ||

వేధాః పాదతలే పతత్యయమసౌ విష్ణుర్నమత్యగ్రతః
శంభుర్దేహి దృగంచలం సురపతిం దూరస్థమాలోకయ |
ఇత్యేవం పరిచారికాభిరుదితే సంమాననాం కుర్వతీ
దృగ్ద్వంద్వేన యథోచితం భగవతీ భూయాద్విభూత్యై మమ || ౬౬ ||

మందం చారణసుందరీభిరభితో యాంతీభిరుత్కంఠయా
నామోచ్చారణపూర్వకం ప్రతిదిశం ప్రత్యేకమావేదితాన్ |
వేగాదక్షిపథం గతాన్సురగణానాలోకయంతీ శనై-
ర్దిత్సంతీ చరణాంబుజం పథి జగత్పాయాన్మహేశప్రియా || ౬౭ ||

అగ్రే కేచన పార్శ్వయోః కతిపయే పృష్ఠే పరే ప్రస్థితా
ఆకాశే సమవస్థితాః కతిపయే దిక్షు స్థితాశ్చాపరే |
సంమర్దం శనకైరపాస్య పురతో దండప్రణామాన్ముహుః
కుర్వాణాః కతిచిత్సురా గిరిసుతే దృక్పాతమిచ్ఛంతి తే || ౬౮ ||

అగ్రే గాయతి కింనరీ కలపదం గంధర్వకాంతాః శనై-
రాతోద్యాని చ వాదయంతి మధురం సవ్యాపసవ్యస్థితాః |
కూజన్నూపురనాద మంజు పురతో నృత్యంతి దివ్యాంగనా
గచ్ఛంతః పరితః స్తువంతి నిగమస్తుత్యా విరించ్యాదయః || ౬౯ ||

కస్మైచిత్సుచిరాదుపాసితమహామంత్రౌఘసిద్ధిం క్రమా-
దేకస్మై భవనిఃస్పృహాయ పరమానందస్వరూపాం గతిమ్ |
అన్యస్మై విషయానురక్తమనసే దీనాయ దుఃఖాపహం
ద్రవ్యం ద్వారసమాశ్రితాయ దదతీం వందామహే సుందరీమ్ || ౭౦ ||

నమ్రీభూయ కృతాంజలిప్రకటితప్రేమప్రసన్నాననే
మందం గచ్ఛతి సంనిధౌ సవినయాత్సోత్కంఠమోఘత్రయే |
నానామంత్రగణం తదర్థమఖిలం తత్సాధనం తత్ఫలం
వ్యాచక్షాణముదగ్రకాంతి కలయే యత్కించిదాద్యం మహః || ౭౧ ||

తవ దహనసదృక్షైరీక్షణైరేవ చక్షు-
ర్నిఖిలపశుజనానాం భీషయద్భీషణాస్యమ్ |
కృతవసతి పరేశప్రేయసి ద్వారి నిత్యం
శరభమిథునముచ్చైర్భక్తియుక్తో నతోఽస్మి || ౭౨ ||

కల్పాంతే సరసైకదాసముదితానేకార్కతుల్యప్రభాం
రత్నస్తంభనిబద్ధకాంచనగుణస్ఫూర్జద్వితానోత్తమామ్ |
కర్పూరాగరుగర్భవర్తికలికాప్రాప్తప్రదీపావలీం
శ్రీచక్రాకృతిముల్లసన్మణిగణాం వందామహే వేదికామ్ || ౭౩ ||

స్వస్థానస్థితదేవతాగణవృతే బిందౌ ముదా స్థాపితం
నానారత్నవిరాజిహేమవిలసత్కాంతిచ్ఛటాదుర్దినమ్ |
చంచత్కౌసుమతూలికాసనయుతం కామేశ్వరాధిష్ఠితం
నిత్యానందనిదానమంబ సతతం వందే చ సింహాసనమ్ || ౭౪ ||

వదద్భిరభితో ముదా జయ జయేతి బృందారకైః
కృతాంజలిపరంపరా విదధతి కృతార్థా దృశా |
అమందమణిమండలీఖచితహేమసింహాసనం
సఖీజనసమావృతం సమధితిష్ఠ దాక్షాయణి || ౭౫ ||

కర్పూరాదికవస్తుజాతమఖిలం సౌవర్ణభృంగారకం
తాంబూలస్య కరండకం మణిమయం చైలాంచలం దర్పణమ్ |
విస్ఫూర్జన్మణిపాదుకే చ దధతీః సింహాసనస్యాభిత-
స్తిష్ఠంతీః పరిచారికాస్తవ సదా వందామహే సుందరి || ౭౬ ||

త్వదమలవపురుద్యత్కాంతికల్లోలజాలైః
స్ఫుటమివ దధతీభిర్బాహువిక్షేపలీలామ్ |
ముహురపి చ విధూతే చామరగ్రాహిణీభిః
సితకరకరశుభ్రే చామరే చాలయామి || ౭౭ ||

ప్రాంతస్ఫురద్విమలమౌక్తికగుచ్ఛజాలం
చంచన్మహామణివిచిత్రితహేమదండమ్ |
ఉద్యత్సహస్రకరమండలచారు హేమ-
చ్ఛత్రం మహేశమహిలే వినివేశయామి || ౭౮ ||

ఉద్యత్తావకదేహకాంతిపటలీసిందూరపూరప్రభా-
శోణీభూతముదగ్రలోహితమణిచ్ఛేదానుకారిచ్ఛవి |
దూరాదాదరనిర్మితాంజలిపుటైరాలోకమానం సుర-
వ్యూహైః కాంచనమాతపత్రమతులం వందామహే సుందరమ్ || ౭౯ ||

సంతుష్టాం పరమామృతేన విలసత్కామేశ్వరాంకస్థితాం
పుష్పౌఘైరభిపూజితాం భగవతీం త్వాం వందమానా ముదా |
స్ఫూర్జత్తావకదేహరశ్మికలనాప్రాప్తస్వరూపాభిదాః
శ్రీచక్రావరణస్థితాః సవినయం వందామహే దేవతాః || ౮౦ ||

ఆధారశక్త్యాదికమాకలయ్య
మధ్యే సమస్తాధికయోగినీం చ |
మిత్రేశనాథాదికమత్ర నాథ-
చతుష్టయం శైలసుతే నతోఽస్మి || ౮౧ ||

త్రిపురాసుధార్ణవాసన-
మారభ్య త్రిపురమాలినీ యావత్ |
ఆవరణాష్టకసంస్థిత-
మాసనషట్కం నమామి పరమేశి || ౮౨ ||

ఈశానే గణపం స్మరామి విచరద్విఘ్నాంధకారచ్ఛిదం
వాయవ్యే వటుకం చ కజ్జలరుచిం వ్యాలోపవీతాన్వితమ్ |
నైరృత్యే మహిషాసురప్రమథినీం దుర్గాం చ సంపూజయ-
న్నాగ్నేయేఽఖిలభక్తరక్షణపరం క్షేత్రాధినాథం భజే || ౮౩ ||

ఉడ్యానజాలంధరకామరూప-
పీఠానిమాన్పూర్ణగిరిప్రసక్తాన్ |
త్రికోణదక్షాగ్రిమసవ్యభాగ-
మధ్యస్థితాన్సిద్ధికరాన్నమామి || ౮౪ ||

లోకేశః పృథివీపతిర్నిగదితో విష్ణుర్జలానాం ప్రభు-
స్తేజోనాథ ఉమాపతిశ్చ మరుతామీశస్తథా చేశ్వరః |
ఆకాశాధిపతిః సదాశివ ఇతి ప్రేతాభిధామాగతా-
నేతాంశ్చక్రబహిఃస్థితాన్సురగణాన్వందామహే సాదరమ్ || ౮౫ ||

తారానాథకలాప్రవేశనిగమవ్యాజాద్గతాసుప్రథం
త్రైలోక్యే తిథిషు ప్రవర్తితకలాకాష్ఠాదికాలక్రమమ్ |
రత్నాలంకృతిచిత్రవస్త్రలలితం కామేశ్వరీపూర్వకం
నిత్యాషోడశకం నమామి లసితం చక్రాత్మనోరంతరే || ౮౬ ||

హృది భావితదైవతం ప్రయత్నా-
భ్యుపదేశానుగృహీతభక్తసంఘమ్ |
స్వగురుక్రమసంజ్ఞచక్రరాజ-
స్థితమోఘత్రయమానతోఽస్మి మూర్ధ్నా || ౮౭ ||

హృదయమథ శిరః శిఖాఖిలాద్యే
కవచమథో నయనత్రయం చ దేవి |
మునిజనపరిచింతితం తథాస్త్రం
స్ఫురతు సదా హృదయే షడంగమేతత్ || ౮౮ ||

త్రైలోక్యమోహనమితి ప్రథితే తు చక్రే
చంచద్విభూషణగణత్రిపురాధివాసే |
రేఖాత్రయే స్థితవతీరణిమాదిసిద్ధీ-
ర్ముద్రా నమామి సతతం ప్రకటాభిధాస్తాః || ౮౯ ||

సర్వాశాపరిపూరకే వసుదలద్వంద్వేన విభ్రాజితే
విస్ఫూర్జంత్రిపురేశ్వరీనివసతౌ చక్రే స్థితా నిత్యశః |
కామాకర్షణికాదయో మణిగణభ్రాజిష్ణుదివ్యాంబరా
యోగిన్యః ప్రదిశంతు కాంక్షితఫలం విఖ్యాతగుప్తాభిధాః || ౯౦ ||

మహేశి వసుభిర్దలైర్లసతి సర్వసంక్షోభణే
విభూషణగణస్ఫురంత్రిపురసుందరీసద్మని |
అనంగకుసుమాదయో వివిధభూషణోద్భాసితా
దిశంతు మమ కాంక్షితం తనుతరాశ్చ గుప్తాభిధాః || ౯౧ ||

లసద్యుగదృశారకే స్ఫురతి సర్వసౌభాగ్యదే
శుభాభరణభూషితత్రిపురవాసినీమందిరే |
స్థితా దధతు మంగళం సుభగసర్వసంక్షోభిణీ-
ముఖాః సకలసిద్ధయో విదితసంప్రదాయాభిధాః || ౯౨ ||

బహిర్దశారే సర్వార్థసాధకే త్రిపురాశ్రయాః |
కులకౌలాభిధాః పాంతు సర్వసిద్ధిప్రదాయికాః || ౯౩ ||

అంతఃశోభిదశారకేఽతిలలితే సర్వాదిరక్షాకరే
మాలిన్యా త్రిపురాద్యయా విరచితావాసే స్థితం నిత్యశః |
నానారత్నవిభూషణం మణిగణభ్రాజిష్ణు దివ్యాంబరం
సర్వజ్ఞాదికశక్తిబృందమనిశం వందే నిగర్భాభిధమ్ || ౯౪ ||

సర్వరోగహరేఽష్టారే త్రిపురాసిద్ధయాన్వితే |
రహస్యయోగినీర్నిత్యం వశిన్యాద్యా నమామ్యహమ్ || ౯౫ ||

చూతాశోకవికాసికేతకరజఃప్రోద్భాసినీలాంబుజ-
ప్రస్ఫూర్జన్నవమల్లికాసముదితైః పుష్పైః శరాన్నిర్మితాన్ |
రమ్యం పుష్పశరాసనం సులలితం పాశం తథా చాంకుశం
వందే తావకమాయుధం పరశివే చక్రాంతరాలేస్థితమ్ || ౯౬ ||

త్రికోణ ఉదితప్రభే జగతి సర్వసిద్ధిప్రదే
యుతే త్రిపురయాంబయా స్థితవతీ చ కామేశ్వరీ |
తనోతు మమ మంగళం సకలశర్మ వజ్రేశ్వరీ
కరోతు భగమాలినీ స్ఫురతు మామకే చేతసి || ౯౭ ||

సర్వానందమయే సమస్తజగతామాకాంక్షితే బైందవే
భైరవ్యా త్రిపురాద్యయా విరచితావాసే స్థితా సుందరీ |
ఆనందోల్లసితేక్షణా మణిగణభ్రాజిష్ణుభూషాంబరా
విస్ఫూర్జద్వదనా పరాపరరహః సా మాం పాతు యోగినీ || ౯౮ ||

ఉల్లసత్కనకకాంతిభాసురం
సౌరభస్ఫురణవాసితాంబరమ్ |
దూరతః పరిహృతం మధువ్రతై-
రర్పయామి తవ దేవి చంపకమ్ || ౯౯ ||

వైరముద్ధతమపాస్య శంభునా
మస్తకే వినిహితం కలాచ్ఛలాత్ |
గంధలుబ్ధమధుపాశ్రితం సదా
కేతకీకుసుమమర్పయామి తే || ౧౦౦ ||

చూర్ణీకృతం ద్రాగివ పద్మజేన
త్వదాననస్పర్ధిసుధాంశుబింబమ్ |
సమర్పయామి స్ఫుటమంజలిస్థం
వికాసిజాతీకుసుమోత్కరం తే || ౧౦౧ ||

అగరుబహలధూపాజస్రసౌరభ్యరమ్యాం
మరకతమణిరాజీరాజిహారిస్రగాభామ్ |
దిశి విదిశి విసర్పద్గంధలుబ్ధాలిమాలాం
వకులకుసుమమాలాం కంఠపీఠేఽర్పయామి || ౧౦౨ ||

ఈంకారోర్ధ్వగబిందురాననమధోబిందుద్వయం చ స్తనౌ
త్రైలోక్యే గురుగమ్యమేతదఖిలం హార్దం చ రేఖాత్మకమ్ |
ఇత్థం కామకలాత్మికాం భగవతీమంతః సమారాధయ-
న్నానందాంబుధిమజ్జనే ప్రలభతామానందథుం సజ్జనః || ౧౦౩ ||

ధూపం తేఽగరుసంభవం భగవతి ప్రోల్లాసిగంధోద్ధురం
దీపం చైవ నివేదయామి మహసా హార్దాంధకారచ్ఛిదమ్ |
రత్నాస్వర్ణవినిర్మితేషు పరితః పాత్రేషు సంస్థాపితం
నైవేద్యం వినివేదయామి పరమానందాత్మికే సుందరి || ౧౦౪ ||

జాతీకోరకతుల్యమోదనమిదం సౌవర్ణపాత్రే స్థితం
శుద్ధాన్నం శుచి ముద్గమాషచణకోద్భూతాస్తథా సూపకాః |
ప్రాజ్యం మాహిషమాజ్యముత్తమమిదం హైయంగవీనం పృథ-
క్పాత్రేషు ప్రతిపాదితం పరశివే తత్సర్వమంగీకురు || ౧౦౫ ||

శింబీసూరణశాకబింబబృహతీకూశ్మాండకోశాతకీ-
వృంతాకాని పటోలకాని మృదునా సంసాధితాన్యగ్నినా |
సంపన్నాని చ వేసవారవిసరైర్దివ్యాని భక్త్యా కృతా-
న్యగ్రే తే వినివేదయామి గిరిజే సౌవర్ణపాత్రవ్రజే || ౧౦౬ ||

నింబూకార్ద్రకచూతకందకదలీకౌశాతకీకర్కటీ-
ధాత్రీబిల్వకరీరకైర్విరచితాన్యానందచిద్విగ్రహే |
రాజీభిః కటుతైలసైంధవహరిద్రాభిః స్థితాన్పాతయే
సంధానాని నివేదయామి గిరిజే భూరిప్రకారాణి తే || ౧౦౭ ||

సితయాంచితలడ్డుకవ్రజా-
న్మృదుపూపాన్మృదులాశ్చ పూరికాః |
పరమాన్నమిదం చ పార్వతి
ప్రణయేన ప్రతిపాదయామి తే || ౧౦౮ ||

దిగ్ధమేతదనలే సుసాధితం
చంద్రమండలనిభం తథా దధి |
ఫాణితం శిఖరిణీం సితాసితాం
సర్వమంబ వినివేదయామి తే || ౧౦౯ ||

అగ్రే తే వినివేద్య సర్వమమితం నైవేద్యమంగీకృతం
జ్ఞాత్వా తత్త్వచతుష్టయం ప్రథమతో మన్యే సుతృప్తాం తతః |
దేవీం త్వాం పరిశిష్టమంబ కనకామత్రేషు సంస్థాపితం
శక్తిభ్యః సముపాహారామి సకలం దేవేశి శంభుప్రియే || ౧౧౦ ||

వామేన స్వర్ణపాత్రీమనుపమపరమాన్నేన పూర్ణాం దధానా-
మన్యేన స్వర్ణదర్వీం నిజజనహృదయాభీష్టదాం ధారయంతీమ్ |
సిందూరారక్తవస్త్రాం వివిధమణిలసద్భూషణాం మేచకాంగీం
తిష్ఠంతీమగ్రతస్తే మధుమదముదితామన్నపూర్ణాం నమామి || ౧౧౧ ||

పంక్త్యోపవిష్టాన్పరితస్తు చక్రం
శక్త్యా స్వయాలింగితవామభాగాన్ |
సర్వోపచారైః పరిపూజ్య భక్త్యా
తవాంబికే పారిషదాన్నమామి || ౧౧౨ ||

పరమామృతమత్తసుందరీ-
గణమధ్యస్థితమర్కభాసురమ్ |
పరమామృతఘూర్ణితేక్షణం
కిమపి జ్యోతిరుపాస్మహే పరమ్ || ౧౧౩ ||

దృశ్యతే తవ ముఖాంబుజం శివే
శ్రూయతే స్ఫుటమనాహతధ్వనిః |
అర్చనే తవ గిరామగోచరే
న ప్రయాతి విషయాంతరం మనః || ౧౧౪ ||

త్వన్ముఖాంబుజవిలోకనోల్లస-
త్ప్రేమనిశ్చలవిలోచనద్వయీమ్ |
ఉన్మనీముపగతాం సభామిమాం
భావయామి పరమేశి తావకీమ్ || ౧౧౫ ||

చక్షుః పశ్యతు నేహ కించన పరం ఘ్రాణం న వా జిఘ్రతు
శ్రోత్రం హంత శ్రుణోతు న త్వగపి న స్పర్శం సమాలంబతామ్ |
జిహ్వా వేత్తు న వా రసం మమ పరం యుష్మత్స్వరూపామృతే
నిత్యానందవిఘూర్ణమాననయనే నిత్యం మనో మజ్జతు || ౧౧౬ ||

యస్త్వాం పశ్యతి పార్వతి ప్రతిదినం ధ్యానేన తేజోమయీం
మన్యే సుందరి తత్త్వమేతదఖిలం వేదేషు నిష్ఠాం గతమ్ |
యస్తస్మిన్సమయే తవార్చనవిధావానందసాంద్రాశయో
యాతోఽహం తదభిన్నతాం పరశివే సోఽయం ప్రసాదస్తవ || ౧౧౭ ||

గణాధినాథం వటుకం చ యోగినీః
క్షేత్రాధినాథం చ విదిక్చతుష్టయే |
సర్వోపచారైః పరిపూజ్య భక్తితో
నివేదయామో బలిముక్తయుక్తిభిః || ౧౧౮ ||

వీణాముపాంతే ఖలు వాదయంత్యై
నివేద్య శేషం ఖలు శేషికాయై |
సౌవర్ణభృంగారవినిర్గతేన
జలేన శుద్ధాచమనం విధేహి || ౧౧౯ ||

తాంబూలం వినివేదయామి విలసత్కర్పూరకస్తూరికా-
జాతీపూగలవంగచూర్ణఖదిరైర్భక్త్యా సముల్లాసితమ్ |
స్ఫూర్జద్రత్నసముద్గకప్రణిహితం సౌవర్ణపాత్రే స్థితై-
ర్దీపైరుజ్జ్వలమాన్నచూర్ణరచితైరారార్తికం గృహ్యతామ్ || ౧౨౦ ||

కాచిద్గాయతి కింనరీ కలపదం వాద్యం దధానోర్వశీ
రంభా నృత్యతి కేలిమంజులపదం మాతః పురస్తాత్తవ |
కృత్యం ప్రోజ్ఝ్య సురస్త్రియో మధుమదవ్యాఘూర్ణమానేక్షణం
నిత్యానందసుధాంబుధిం తవ ముఖం పశ్యంతి దృశ్యంతి చ || ౧౨౧ ||

తాంబూలోద్భాసివక్త్రైస్త్వదమలవదనాలోకనోల్లాసినేత్రై-
శ్చక్రస్థైః శక్తిసంఘైః పరిహృతవిషయాసంగమాకర్ణ్యమానమ్
గీతజ్ఞాభిః ప్రకామం మధురసమధురం వాదితం కింనరీభి-
ర్వీణాఝంకారనాదం కలయ పరశివానందసంధానహేతోః || ౧౨౨ ||

అర్చావిధౌ జ్ఞానలవోఽపి దూరే
దూరే తదాపాదకవస్తుజాతమ్ |
ప్రదక్షిణీకృత్య తతోఽర్చనం తే
పంచోపచారాత్మకమర్పయామి || ౧౨౩ ||

యథేప్సితమనోగతప్రకటితోపచారార్చితం
నిజావరణదేవతాగణవృతాం సురేశస్థితామ్ |
కృతాంజలిపుటో ముహుః కలితభూమిరష్టాంగకై-
ర్నమామి భగవత్యహం త్రిపురసుందరి త్రాహి మామ్ || ౧౨౪ ||

విజ్ఞప్తీరవధేహి మే సుమహతా యత్నేన తే సంనిధిం
ప్రాప్తం మామిహ కాందిశీకమధునా మాతర్న దూరీకురు |
చిత్తం త్వత్పదభావనే వ్యభిచరేద్దృగ్వాక్చ మే జాతు చే-
త్తత్సౌమ్యే స్వగుణైర్బధాన న యథా భూయో వినిర్గచ్ఛతి || ౧౨౫ ||

క్వాహం మందమతిః క్వ చేదమఖిలైరేకాంతభక్తైః స్తుతం
ధ్యాతం దేవి తథాపి తే స్వమనసా శ్రీపాదుకాపూజనమ్ |
కాదాచిత్కమదీయచింతనవిధౌ సంతుష్టయా శర్మదం
స్తోత్రం దేవతయా తయా ప్రకటితం మన్యే మదీయాననే || ౧౨౬ ||

నిత్యార్చమిదం చిత్తే భావ్యమానం సదా మయా |
నిబద్ధం వివిధైః పద్యైరనుగృహ్ణాతు సుందరీ || ౧౨౭ ||

Download PDF here Tripurasundari manasa puja stotram – త్రిపురసుందరి మానసపుజా స్తోత్రం

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here