శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం – Matsya Stotram

0
545

Matsya Stotram

నూనం త్వం భగవాన్ సాక్షాద్ధరిర్నారాయణోఽవ్యయః |
అనుగ్రహాయభూతానాం ధత్సే రూపం జలౌకసామ్ || ౧ ||

నమస్తే పురుషశ్రేష్ఠ స్థిత్యుత్పత్యప్యయేశ్వర |
భక్తానాం నః ప్రపన్నానాం ముఖ్యోహ్యాత్మగతిర్విభో || ౨ ||

సర్వే లీలావతారాస్తే భూతానాం భూతిహేతవః |
జ్ఞాతుమిచ్ఛామ్యదో రూపం యదర్థం భవతాధృతమ్ || ౩ ||

న తేఽరవిందాక్షపదోపసర్పణం
మృషా భావేత్సర్వ సుహృత్ప్రియాత్మనః |
యథేతరేషాం పృథగాత్మనాం సతామ్
మదీదృశో యద్వపురద్భుతం హి నః || ౪ ||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతే చతుర్వింశతితమాధ్యాయే మత్స్యస్తోత్రమ్ ||

Download PDF here Matsya Stotram – శ్రీ మత్స్య స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here