విష్ణుః షోడశనామస్తోత్రం – Vishnu Shodasa nama stotram

0
753

Vishnu Shodasa nama stotram

ఔషధే చింతయేద్విష్ణుం భోజనే చ జనార్దనమ్ |
శయనే పద్మనాభం చ వివాహే చ ప్రజాపతిమ్ || ౧ ||

యుద్ధే చక్రధరం దేవం ప్రవాసే చ త్రివిక్రమమ్ |
నారాయణం తనుత్యాగే శ్రీధరం ప్రియసంగమే || ౨ ||

దుస్స్వప్నే స్మర గోవిందం సంకటే మధుసూదనమ్ |
కాననే నారసింహం చ పావకే జలశాయినమ్ || ౩ ||

జలమధ్యే వరాహం చ పర్వతే రఘునందనమ్ |
గమనే వామనం చైవ సర్వకార్యేషు మాధవమ్ || ౪ ||

షోడశైతాని నామాని ప్రాతరూత్థాయ యః పఠేత్ |
సర్వపాపవినిర్ముక్తో విష్ణులోకే మహీయతే || ౫ ||

Download PDF here Vishnu Shodasa nama stotram – విష్ణుః షోడశనామస్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here