శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం – Sri Subrahmanya ashtottara satanama stotram in Telugu

0
861

Sri subramanya swami stotram

Sri Subrahmanya ashtottara satanama stotram

స్కందో గుహః షణ్ముఖశ్చ ఫాలనేత్రసుతః ప్రభుః |
పింగళః కృత్తికాసూనుః శిఖివాహో ద్విషడ్భుజః || ౧ ||

ద్విషణ్ణేత్రశ్శక్తిధరః పిశితాశాప్రభంజనః |
తారకాసురసంహారి రక్షోబలవిమర్దనః || ౨ ||

మత్తః ప్రమత్తోన్మత్తశ్చ సురసైన్యసురక్షకః |
దేవసేనాపతిః ప్రాజ్ఞః కృపాలో భక్తవత్సలః || ౩ ||

ఉమాసుతశ్శక్తిధరః కుమారః క్రౌంచధారణః |
సేనానీరగ్నిజన్మా చ విశాఖశ్శంకరాత్మజః || ౪ ||

శివస్వామి గణస్వామి సర్వస్వామి సనాతనః |
అనంతమూర్తిరక్షోభ్యః పార్వతీ ప్రియనందనః || ౫ ||

గంగాసుతశ్శరోద్భూత ఆహూతః పావకాత్మజః |
జృంభః ప్రజృంభః ఉజ్జృంభః కమలాసనసంస్తుతః || ౬ ||

ఏకవర్ణో ద్వివర్ణశ్చ త్రివర్ణస్సుమనోహరః |
చతుర్వర్ణః పంచవర్ణః ప్రజాపతిరహహ్పతిః || ౭ ||

అగ్నిగర్భశ్శమీగర్భో విశ్వరేతాస్సురారిహా |
హరిద్వర్ణశ్శుభకరో వటుశ్చ పటువేషభృత్ || ౮ ||

పూషాగభస్తిర్గహనో చంద్రవర్ణ కళాధరః |
మాయాధరో మహామాయీ కైవల్యశ్శంకరాత్మజః || ౯ ||

విశ్వయోనిరమేయాత్మా తేజోనిధిరనామయః |
పరమేష్ఠీ పరబ్రహ్మ వేదగర్భో విరాట్సుతః || ౧౦ ||

పులిందకన్యాభర్తాచ మహాసారస్వతవృతః |
అశ్రితాఖిలదాతాచ చోరఘ్నో రోగనాశనః || ౧౧ ||

అనంతమూర్తిరానందశ్శిఖండీకృతకేతనః |
డంభః పరమడంభశ్చ మహాడంభోవృషాకపిః || ౧౨ ||

కారణోత్పత్తిదేహశ్చ కారణాతీతవిగ్రహః |
అనీశ్వరోఽమృతఃప్రాణః ప్రాణాయామ పరాయణః || ౧౩ ||

విరుద్ధహంత వీరఘ్నో రక్తశ్యామగలోఽపిచ |
సుబ్రహ్మణ్యో గుహప్రీతః బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః || ౧౪ ||

Download PDF here Sri Subrahmanya ashtottara satanama stotram – శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here