శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రం | Sri Siddhi Vinayaka Stotram

0
2485
13340421_1307335472628637_551753821_o
Sri Siddhi Vinayaka Stotram / శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రం

Sri Siddhi Vinayaka Stotram / శ్రీ సిద్ధివినాయక స్తోత్రం

 

జయోఽస్తుతేగణపతేదేహిమేవిపులాంమతిమ్।

స్తవనమ్తేసదాకర్తుంస్ఫూర్తియచ్ఛమమానిశమ్॥౧॥

 

ప్రభుంమఙ్గలమూర్తింత్వాంచన్ద్రేన్ద్రావపిధ్యాయతః।

యజతస్త్వాంవిష్ణుశివౌధ్యాయతశ్చావ్యయంసదా॥౨॥

 

వినాయకంచప్రాహుస్త్వాంగజాస్యంశుభదాయకమ్।

త్వన్నామ్నావిలయంయాన్తిదోషాఃకలిమలాన్తక॥౩॥

 

త్వత్పదాబ్జాఙ్కితశ్చాహంనమామిచరణౌతవ।

దేవేశస్త్వంచైకదన్తోమద్విజ్ఞప్తింశృణుప్రభో॥౪॥

 

కురుత్వంమయివాత్సల్యంరక్షమాంసకలానివ।

విఘ్నేభ్యోరక్షమాంనిత్యంకురుమేచాఖిలాఃక్రియాః॥౫॥

 

గౌరిసుతస్త్వంగణేశఃశౄణువిజ్ఞాపనంమమ।

త్వత్పాదయోరనన్యార్థీయాచేసర్వార్థరక్షణమ్॥౬॥

 

త్వమేవమాతాచపితాదేవస్త్వంచమమావ్యయః।

అనాథనాథస్త్వందేహివిభోమేవాఞ్ఛితంఫలమ్॥౭॥

 

లమ్బోదరస్వమ్గజాస్యోవిభుఃసిద్ధివినాయకః।

హేరమ్బఃశివపుత్రస్త్వంవిఘ్నేశోఽనాథబాన్ధవః॥౮॥

 

నాగాననోభక్తపాలోవరదస్త్వందయాంకురు।

సిన్దూరవర్ణఃపరశుహస్తస్త్వంవిఘ్ననాశకః॥౯॥

 

విశ్వాస్యంమఙ్గలాధీశంవిఘ్నేశంపరశూధరమ్।

దురితారిందీనబన్ధూంసర్వేశంత్వాంజనాజగుః॥౧౦॥

 

నమామివిఘ్నహర్తారంవన్దేశ్రీప్రమథాధిపమ్।

నమామిఏకదన్తంచదీనబన్ధూనమామ్యహమ్॥౧౧॥

 

నమనంశమ్భుతనయంనమనంకరుణాలయమ్।

నమస్తేఽస్తుగణేశాయస్వామినేచనమోఽస్తుతే॥౧౨॥

 

నమోఽస్తుదేవరాజాయవన్దేగౌరీసుతంపునః।

నమామిచరణౌభక్త్యాభాలచన్ద్రగణేశయోః॥౧౩॥

 

నైవాస్త్యాశాచమచ్చిత్తేత్వద్భక్తేస్తవనస్యచ।

భవేత్యేవతుమచ్చిత్తేహ్యాశాచతవదర్శనే॥౧౪॥

 

అజ్ఞానశ్చైవమూఢోఽహంధ్యాయామిచరణౌతవ।

దర్శనందేహిమేశీఘ్రంజగదీశకృపాంకురు॥౧౫॥

 

బాలకశ్చాహమల్పజ్ఞఃసర్వేషామసిచేశ్వరః।

పాలకఃసర్వభక్తానాంభవసిత్వంగజానన॥౧౬॥

 

దరిద్రోఽహంభాగ్యహీనఃమచ్చిత్తంతేఽస్తుపాదయోః।

శరణ్యంమామనన్యంతేకృపాలోదేహిదర్శనమ్॥౧౭॥

 

ఇదంగణపతేస్తోత్రంయఃపఠేత్సుసమాహితః।

గణేశకృపయాజ్ఞానసిధ్ధింసలభతేధనమ్॥౧౮॥

 

పఠేద్యఃసిద్ధిదంస్తోత్రందేవంసమ్పూజ్యభక్తిమాన్।

కదాపిబాధ్యతేభూతప్రేతాదీనాంనపీడయా॥౧౯॥

 

పఠిత్వాస్తౌతియఃస్తోత్రమిదంసిద్ధివినాయకమ్।

షణ్మాసైఃసిద్ధిమాప్నోతినభవేదనృతంవచః

గణేశచరణౌనత్వాబ్రూతేభక్తోదివాకరః॥౨౦॥

 

ఇతిశ్రీసిద్ధివినాయకస్తోత్రమ్।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here