రాహు స్తోత్రం | Rahu Stotram

0
3385

 

 Rahu Stotram
రాహు స్తోత్రం | Rahu Stotram

Rahu Stotram / రాహు స్తోత్రం

రాహు స్తోత్రం

 

అథ రాహుస్తోత్రప్రారమ్భః ।

ఓం అస్య శ్రీ రాహుస్తోత్రమహామన్త్రస్య వామదేవ ఋషిః ।

అనుష్టుప్చ్ఛన్దః । రాహుర్దేవతా ।

రాహుప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

కాశ్యప ఉవాచ ।

శృణ్వన్తు మునయః సర్వే రాహుప్రీతికరం స్తవమ్ ।

సర్వరోగప్రశమనం విషభీతిహరం పరమ్ ॥ ౧॥

 

సర్వసమ్పత్కరం చైవ గుహ్యమేతదనుత్తమమ్ ।

ఆదరేణ ప్రవక్ష్యామి శ్రూయతామవధానతః ॥ ౨॥

 

రాహుః సూర్యరిపుశ్చైవ విషజ్వాలీ భయాననః ।

సుధాంశువైరిః శ్యామాత్మా విష్ణుచక్రాహితో బలీ ॥ ౩॥

 

భుజగేశస్తీక్ష్ణదంష్ట్రః క్రూరకర్మా గ్రహాధిపః ।

ద్వాదశైతాని నామాని నిత్యం యో నియతః పఠేత్ ॥ ౪॥

 

జప్త్వా తు ప్రతిమాం రంయాం సీసజాం మాషసుస్థితామ్ ।

నీలైర్గన్ధాక్షతైః పుష్పైః భక్త్యా సమ్పూజ్య యత్నతః ॥ ౫॥

 

విధినా వహ్నిమాదాయ దూర్వాన్నాజ్యాహుతీః క్రమాత్।

తన్మన్త్రేణైవ జుహుయాద్యావదష్టోత్తరం శతమ్ ॥ ౬॥

 

హుత్వైవం భక్తిమాన్ రాహుం ప్రార్థయేద్గ్రహనాయకమ్ ।

సర్వాపద్వినివృత్యర్థం ప్రాఞ్జలిః ప్రణతో నరః ॥ ౭\

రాహో కరాళవదన రవిచన్ద్రభయఙ్కర ।

తమోరూప నమస్తుభ్యం ప్రసాదం కురు సర్వదా ॥ ౮॥

 

సిమ్హికాసుత సూర్యారే సిద్ధగన్ధర్వపూజిత ।

సింహవాహ నమస్తుభ్యం సర్వాన్రోగాన్ నివారయ ॥ ౯॥

 

కృపాణఫలకాహస్త త్రిశూలిన్ వరదాయక ।

గరళాతిగరాళాస్య గదాన్మే నాశయాఖిలాన్ ॥ ౧౦॥

 

స్వర్భానో సర్పవదన సుధాకరవిమర్దన ।

సురాసురవరస్తుత్య సర్వదా త్వం ప్రసీద మే ॥ ౧౧॥

 

ఇతి సమ్ప్రార్థితో రాహుః దుష్టస్థానగతోఽపి వా ।

సుప్రీతో జాయతే తస్య సర్వాన్ రోగాన్ వినాశయేత్ ॥ ౧౨॥

 

విషాన్న జాయతే భీతిః మహారోగస్య కా కథా ।

సర్వాన్ కామానవాప్నోతి నష్టం రాజ్యమవాప్నుయాత్ ॥ ౧౩॥

 

ఏవం పఠేదనుదినం స్తవరాజమేతం మర్త్యః ప్రసన్న హృదయో విజితేన్ద్రియో యః ।

ఆరోగ్యమాయురతులం లభతే సుపుత్రాన్సర్వే గ్రహా విషమగాః సురతిప్రసన్నాః ॥ ౧౪॥

 

ఇతి రాహుస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here