శని షోడశ నామాలు | Shani shodasa Namalu

0
6216

Shani_graha

శని షోడశ నామాలు | Shani shodasa Namalu

శని దేవుని షోడశ నామాలు

కోణశ్శనైశ్చరో మందః చాయా హృదయనందనః |
మార్తాండజ స్తథా సౌరిః పాతంగో గ్రహనాయకః ||
అబ్రాహ్మణః క్రూరకర్మా నీలవస్త్రాం జనద్యుతిః |
కృష్ణో ధర్మానుజః శాంతః శుష్కోదర వరప్రదః ||
షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్చ దినే దినే |
విషమస్థోపి భగవాన్ సుప్రీత స్తస్యజాయతే ||

Shani shodasa Namalu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here