భగవంతుని యొక్క నామము గొప్పదా లేక రూపం గొప్పదా ?

0
6975
which-is-great-is-it-the-name-of-god-or-his-manifestation
భగవంతుని రూపం భగవంతుని నామం

భగవంతుని రూపం భగవంతుని నామం

Back

1.  

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here