తారా స్తోత్రం | Taara Stotram

1
6662
Paripūraṇatārā - Tārā the Perfector
తారా స్తోత్రం | Taara Stotram

తారా స్తోత్రం | Taara Stotram

 

॥ తారాస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీగణేశాయ నమః ।

మాతర్నీలసరస్వతి ప్రణమతాం సౌభాగ్యసమ్పత్ప్రదే

ప్రత్యాలీఢపదస్థితే శవహృది స్మేరాననామ్భోరుహే ।

ఫుల్లేన్దీవరలోచనే త్రినయనే కర్త్రీకపాలోత్పలే ఖఙ్గం

చాదధతీ త్వమేవ శరణం త్వామీశ్వరీమాశ్రయే ॥ 1॥

వాచామీశ్వరి భక్తికల్పలతికే సర్వార్థసిద్ధిశ్వరి

గద్యప్రాకృతపద్యజాతరచనాసర్వార్థసిద్ధిప్రదే ।

నీలేన్దీవరలోచనత్రయయుతే కారుణ్యవారాన్నిధే

సౌభాగ్యామృతవర్ధనేన కృపయాసిఞ్చ త్వమస్మాదృశమ్ ॥ 2 ॥

ఖర్వే గర్వసమూహపూరితతనో సర్పాదివేషోజ్వలే

వ్యాఘ్రత్వక్పరివీతసున్దరకటివ్యాధూతఘణ్టాఙ్కితే ।

సద్యఃకృత్తగలద్రజఃపరిమిలన్ముణ్డద్వయీమూర్ద్ధజ-

గ్రన్థిశ్రేణినృముణ్డదామలలితే భీమే భయం నాశయ ॥ 3 ॥

మాయానఙ్గవికారరూపలలనాబిన్ద్వర్ద్ధచన్ద్రామ్బికే

హుమ్ఫట్కారమయి త్వమేవ శరణం మన్త్రాత్మికే మాదృశః ।

మూర్తిస్తే జనని త్రిధామఘటితా స్థూలాతిసూక్ష్మా

పరా వేదానాం నహి గోచరా కథమపి ప్రాజ్ఞైర్నుతామాశ్రయే ॥ 4 ॥

త్వత్పాదామ్బుజసేవయా సుకృతినో గచ్ఛన్తి సాయుజ్యతాం

తస్యాః శ్రీపరమేశ్వరత్రినయనబ్రహ్మాదిసామ్యాత్మనః ।

సంసారామ్బుధిమజ్జనే పటుతనుర్దేవేన్ద్రముఖ్యాసురాన్

మాతస్తే పదసేవనే హి విముఖాన్ కిం మన్దధీః సేవతే ॥ 5 ॥

మాతస్త్వత్పదపఙ్కజద్వయరజోముద్రాఙ్కకోటీరిణస్తే

దేవా జయసఙ్గరే విజయినో నిఃశఙ్కమఙ్కే గతాః ।

దేవోఽహం భువనే న మే సమ ఇతి స్పర్ద్ధాం వహన్తః పరే

తత్తుల్యాం నియతం యథా శశిరవీ నాశం వ్రజన్తి స్వయమ్ ॥ 6 ॥

త్వన్నామస్మరణాత్పలాయనపరాన్ద్రష్టుం చ శక్తా న తే

భూతప్రేతపిశాచరాక్షసగణా యక్షశ్చ నాగాధిపాః ।

దైత్యా దానవపుఙ్గవాశ్చ ఖచరా వ్యాఘ్రాదికా జన్తవో

డాకిన్యః కుపితాన్తకశ్చ మనుజాన్ మాతః క్షణం భూతలే ॥ 7 ॥

లక్ష్మీః సిద్ధిగణశ్చ పాదుకముఖాః సిద్ధాస్తథా వైరిణాం

స్తమ్భశ్చాపి వరాఙ్గనే గజఘటాస్తమ్భస్తథా మోహనమ్ ।

మాతస్త్వత్పదసేవయా ఖలు నృణాం సిద్ధ్యన్తి తే తే గుణాః

క్లాన్తః కాన్తమనోభవోఽత్ర భవతి క్షుద్రోఽపి వాచస్పతిః ॥ 8 ॥

తారాష్టకమిదం పుణ్యం భక్తిమాన్ యః పఠేన్నరః ।

ప్రాతర్మధ్యాహ్నకాలే చ సాయాహ్నే నియతః శుచిః ॥ 9 ॥

లభతే కవితాం విద్యాం సర్వశాస్త్రార్థవిద్భవేత్

లక్ష్మీమనశ్వరాం ప్రాప్య భుక్త్వా భోగాన్యథేప్సితాన్ ।

కీర్తిం కాన్తిం చ నైరుజ్యం ప్రాప్యాన్తే మోక్షమాప్నుయాత్ ॥ 10॥

 

॥ ఇతి శ్రీనీలతన్త్రే తారాస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here