శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం | Sri Hayagriva Stotram

0
6384
hayagriva stotram
శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం | Sri Hayagriva Stotram

॥ శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం ॥

శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం | Sri Hayagriva Stotram

శ్రీమాన్ వేఙ్కటనాథార్యః కవితార్కికకేసరీ ।

వేదాన్తాచార్యవర్యో మే సన్నిధత్తాం సదా హృది ॥

 

జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిమ్ ।

ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే ॥ ౧॥

 

స్వతః సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణి భూభృత్ప్రతిభటం

సుధాసధ్రీచీభిర్ద్యుతిభిరవదాతత్రిభువనమ్ ।

అనన్తైస్త్రయ్యన్తైరనువిహిత హేషాహలహలం

హతాశేషావద్యం హయవదనమీడీమహి మహః ॥ ౨॥

 

సమాహారః సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం

లయః ప్రత్యూహానాం లహరి వితతిర్బోధజలధేః ।

కథాదర్పక్షుభ్యత్కథకకుల కోలాహలభవం

హరత్వన్తర్ధ్వాన్తం హయవదన హేషా హలహలః ॥ ౩॥

 

ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచిదన్తర్నిశాయాః

ప్రజ్ఞాదృష్టేరఞ్జనశ్రీరపూర్వా ।

వక్త్రీ వేదాన్ భాతు మే వాజివక్త్రా

వాగీశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః ॥ ౪॥

 

విశుద్ధ విజ్ఞాన ఘన స్వరూపం

విజ్ఞాన విశ్రాణన బద్ధదీక్షమ్ ।

దయానిధిం దేహభృతాం శరణ్యం

దేవమ్ హయగ్రీవమహం ప్రపద్యే ॥ ౫॥

 

అపౌరుషేయైరపి వాక్ప్రపఞ్చైః

అద్యాపి తే భూతిమదృష్టపారామ్ ।

స్తువన్నహం ముగ్ధ ఇతి త్వయైవ

కారుణ్యతో నాథ కటాక్షణీయః ॥ ౬॥

 

దాక్షిణ్యరమ్యా గిరిశస్య మూర్తిః

దేవీ సరోజాసన ధర్మపత్నీ ।

వ్యాసాదయోఽపి వ్యపదేశ్యవాచః

స్ఫురన్తి సర్వే తవ శక్తిలేశైః ॥ ౭॥

 

మన్దోఽభవిష్యన్నియతం విరిఞ్చో

వాచాం నిధే వఞ్చితభాగధేయః ।

దైత్యాపనీతాన్ దయయైవ భూయోఽపి

అధ్యాపయిష్యో నిగమాన్ న చేత్ త్వమ్ ॥ ౮॥

 

వితర్కడోలాం వ్యవధూయ సత్వే

బృహస్పతిం వర్తయసే యతస్త్వమ్ ।

తేనైవ దేవ త్రిదశేశ్వరాణామ్

అస్పృష్ట డోలాయిత మాధిరాజ్యమ్ ॥ ౯॥

 

అగ్నౌ సమిద్ధార్చిషి సప్తతన్తోః

ఆతస్థివాన్ మన్త్రమయం శరీరమ్ ।

అఖణ్డసారైర్హవిషాం ప్రదానైః

ఆప్యాయనం వ్యోమసదాం విధత్సే ॥ ౧౦॥

 

యన్మూలమీదృక్ ప్రతిభాతి తత్వం

యా మూలమామ్నాయ మహాద్రుమాణామ్ ।

తత్వేన జానన్తి విశుద్ధ సత్వాః

తామక్షరా మక్షరమాతృకాం త్వామ్ ॥ ౧౧॥

 

అవ్యాకృతాద్ వ్యాకృతవానసి త్వమ్

నామాని రూపాణి చ యాని పూర్వమ్ ।

శంసన్తి తేషాం చరమాం ప్రతిష్ఠాం

వాగీశ్వర త్వాం త్వదుపజ్ఞవాచః ॥ ౧౨॥

 

ముగ్ధేన్దు నిష్యన్ద విలోభనీయాం

మూర్తిం తవానన్ద సుధా ప్రసూతిమ్ ।

విపశ్చితశ్చేతసి భావయన్తే

వేలాముదారామివ దుగ్ధసిన్ధోః ॥ ౧౩॥

 

మనోగతం పశ్యతి యః సదా త్వాం

మనీషినాం మానస రాజహంసమ్ ।

స్వయమ్ పురోభావ వివాదభాజః

కిఙ్కుర్వతే తస్య గిరో యథార్హమ్ ॥ ౧౪॥

 

అపి క్షణార్ధం కలయన్తి యే త్వామ్

ఆప్లావయన్తం విశదైర్మయూఖైః ।

వాచాం ప్రవాహైరనివారితైస్తే

మన్దాకినీం మన్దయితుం క్షమన్తే ॥ ౧౫॥

 

స్వామిన్ భవద్ధ్యాన సుధాభిషేకాత్

వహన్తి ధన్యాః పులకానుబన్ధమ్ ।

అలక్షితే క్వాపి నిరూఢమూలమ్

అఙ్గేష్వివానన్దథుం అఙ్కురన్తమ్ ॥ ౧౬॥

 

స్వామిన్ ప్రతీచా హృదయేన ధన్యాః

త్వద్ధ్యన చన్ద్రోదయ వర్ధమానమ్ ।

అమాన్తమానన్ద పయోధిమన్త

పయోభిరక్ష్ణాం పరివాహయన్తి ॥ ౧౭॥

 

స్వైరానుభావాస్త్వదధీన భావాః

సమృద్ధవీర్యాస్త్వదనుగ్రహేణ ।

విపశ్చితో నాథ తరన్తి మాయాం

వైహారికీం మోహన పిఞ్ఛికాం తే ॥ ౧౮॥

 

ప్రాఙ్నిర్మితానాం తపసాం విపాకాః

ప్రత్యగ్రనిఃశ్రేయస సమ్పదో మే ।

సమేధిషీరంస్తవ పాదపద్మే

సఙ్కల్ప చిన్తామణయః ప్రణామాః ॥ ౧౯॥

 

విలుప్త మూర్ధన్య లిపి క్రమాణామ్

సురేన్ద్ర చూడాపద లాలితానామ్ ।

త్వదఙ్ఘ్రి రాజీవ రజఃకణానామ్

భూయాన్ ప్రసాదో మయి నాథ భూయాత్ ॥ ౨౦॥

 

పరిస్ఫురన్నూపుర చిత్రభాను-

ప్రకాశ నిర్ధూత తమోనుషఙ్గామ్ ।

పదద్వయీం తే పరిచిన్మహే ఽన్తః

ప్రబోధ రాజీవ విభాత సన్ధ్యామ్ ॥ ౨౧॥

 

త్వత్కిఙ్కరాలమ్కరణోచితానాం

త్వయైవ కల్పాన్తర పాలితానామ్ ।

మఞ్జుప్రణాదం మణినూపురం తే

మఞ్జూషికాం వేదగిరాం ప్రతీమః ॥ ౨౨॥

 

సన్చిన్తయామి ప్రతిభాదశాస్థాన్

సన్ధుక్షయన్తం సమయ ప్రదీపాన్ ।

విజ్ఞాన కల్పద్రుమ పల్లవాభం

వ్యాఖ్యాన ముద్రా మధురం కరం తే ॥ ౨౩॥

 

చిత్తే కరోమి స్ఫురితాక్షమాలం

సవ్యేతరం నాథ కరం త్వదీయమ్ ।

జ్ఞానామృతోదఞ్చనలమ్పటానాం

లీలాఘటీ యన్త్రమివాశ్రితానామ్ ॥ ౨౪॥

 

ప్రబోధ సిన్ధోరరుణైః ప్రకాశైః

ప్రవాళ సఙ్ఘాతమివోద్వహన్తమ్ ।

విభావయే దేవ సపుస్తకం తే

వామం కరం దక్షిణమాశ్రితానామ్ ॥ ౨౫॥

 

తమాంసి భిత్వా విశదైర్మయూఖైః

సమ్ప్రీణయన్తం విదుషశ్చకోరాన్ ।

నిశామయే త్వాం నవపుణ్డరీకే

శరద్ఘనే చన్ద్రమివ స్ఫురన్తమ్ ॥ ౨౬॥

 

దిశన్తు మే దేవ సదా త్వదీయాః

దయాతరఙ్గానుచరాః కటాక్షాః ।

శ్రోత్రేషు పుమ్సామమృతమ్ క్షరన్తీం

సరస్వతీం సంశ్రిత కామధేనుమ్ ॥ ౨౭॥

 

విశేషవిత్పారిషదేషు నాథ

విదగ్ధ గోష్టీసమరాఙ్గణేషు ।

జిగీషతో మే కవితార్కికేన్ద్రాన్

జిహ్వాగ్ర సింహాసనమభ్యుపేయాః ॥ ౨౮॥

 

త్వాం చిన్తయన్ త్వన్మయతాం ప్రపన్నః

త్వాముద్గృణన్ శబ్దమయేన ధామ్నా ।

స్వామిన్ సమాజేషు సమేధిషీయ

స్వచ్ఛన్ద వాదాహవ బద్ధశూరః ॥ ౨౯॥

 

నానావిధానామగతిః కలానాం

న చాపి తీర్థేషు కృతావతారః ।

ధ్రువం తవానాథపరిగ్రహాయాః

నవం నవం పాత్రమహం దయాయాః ॥ ౩౦॥

 

అకమ్పనీయాన్యపనీతి భేదైః

అలన్కృషీరన్ హృదయం మదీయమ్ ।

శఙ్కాకళఙ్కాపగమోజ్జ్వలాని

తత్వాని సమ్యఞ్చి తవ ప్రసాదాత్ ॥ ౩౧॥

 

వ్యాఖ్యా ముద్రాం కరసరసిజైః పుస్తకమ్ శఙ్ఖచక్రే

బిభ్రద్భిన్నస్ఫటికరుచిరే పుణ్డరీకే నిషణ్ణః ।

అమ్లానశ్రీరమృతవిశదైరంశుభిః ప్లావయన్ మాం

ఆవిర్భూయాదనఘ మహిమా మానసే వాగధీశః ॥ ౩౨॥

 

వాగర్థ సిద్ధిహేతోః

పఠత హయగ్రీవసంస్తుతిం భక్త్యా ।

కవితార్కికకేసరిణా

వేఙ్కటనాథేన విరచితామేతామ్ ॥ ౩౩॥

 

॥ ఇతి శ్రీహయగ్రీవస్తోత్రం సమాప్తమ్ ॥

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here