హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa

0
2706
hanuman chalisa
హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa

హనుమాన్ చాలీసా | Hanuman Chalisa

హనుమాన్ చాలీసా

Back

1. ధ్యానం

అతులిత బలధామం స్వర్ణశైలాభ దేహం
దనుజవన కృశానుం జ్ఞానినా మగ్రగణ్యం

సకల గుణ నిధానం వానరాణా మధీశం
రఘుపతి ప్రియభక్తం వాతజాతం నమామి

శ్రీ గురుచరణ సరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి
వరణం రఘువర విమలయశజో దాయక ఫలచారి

బుద్ధిహీనతను జానికై సుమిరే పవన కుమార్
బలబుద్ధి విద్యా దేహు మోహిహర హుకలేశ వికార్

Promoted Content
Back

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here