గురు స్తోత్రం | Guru Stotram

0
1793

16449210

 Guru Stotram | గురు స్తోత్రం 

 

Guru Stotram

అథ గురుస్తోత్రమ్ ।

బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః ।

లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్సర్వజ్ఞః సర్వకోవిదః ॥ ౧॥

 

సర్వేశః సర్వదాఽభీష్టః సర్వజిత్సర్వపూజితః ।

అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో నీతికర్తా గురుః పితా ॥ ౨॥

 

విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా చ విశ్వయోనిరయోనిజః ।

భూర్భువఃసువరోం చైవ భర్తా చైవ మహాబలః ॥ ౩॥

 

పఞ్చవింశతినామాని పుణ్యాని నియతాత్మనా ।

వసతా నన్దభవనే విష్ణునా కీర్తితాని వై ॥ ౪॥

 

యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ ప్రయతః సుసమాహితః ।

విపరీతోఽపి భగవాన్ప్రీతో భవతి వై గురుః ॥ ౫॥

 

యశ్ఛృణోతి గురుస్తోత్రం చిరం జీవేన్న సంశయః ।

బృహస్పతికృతా పీడా న కదాచిద్భవిష్యతి ॥ ౬॥

 

ఇతి గురుస్తోత్రం సంపూర్ణం ।

Guru Stotram

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here