బిల్వాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం | Bilvashtottara Shatanama Stotram in Telugu

1
6079
బిల్వాష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం | Bilvashtottara Shatanama Stotram in Telugu
Bilvashtottara Shatanama Stotram

 

Bilvashtottara Shatanama Stotram in Telugu

1. త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధమ్
త్రిజన్మ పాపసంహారమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
2. త్రిశాఖైః బిల్వ పత్రైశ్చ అశ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః
తవ పూజాం కరిష్యామి ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
3. సర్వత్రైలోక్య కర్తారం సర్వత్రైలోక్య పాలనమ్
సర్వత్రైలోక్య హర్తారమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
4. నాగాధిరాజవలయం నాగహారేణభూషితమ్
నాగకుండలసంయుక్తమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
5. అక్షమాలాధరం రుద్రం పార్వతీ ప్రియవల్లభమ్
చన్ద్రశేఖరమీశానమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
6. త్రిలోచనం దశభుజం దుర్గాదేహార్ధధారిణమ్
విభూత్యభ్యర్చితం దేవం ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
7. త్రిశూలధారిణం దేవం నాగాభరణసున్దరమ్
చన్ద్రశేఖరమీశానమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
8. గఙ్గాధరామ్బికానాథం ఫణికుణ్డలమణ్డితమ్
కాలకాలం గిరీశం చ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
9. శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం శితికంఠం కృపానిధిమ్
సర్వేశ్వరం సదాశాన్తమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
10. సచ్చిదానన్దరూపం చ పరానన్దమయం శివమ్
వాగీశ్వరం చిదాకాశం ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
11. శిపివిష్టం సహస్రాక్షం కైలాసాచలవాసినమ్
హిరణ్యబాహుం సేనాన్యమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
12. అరుణం వామనం తారం వాస్తవ్యం చైవ వాస్తవమ్
జ్యేష్టం కనిష్ఠం గౌరీశమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
13. హరికేశం సనన్దీశమ్ ఉచ్ఛైర్ఘోషం సనాతనమ్
అఘోరరూపకం కుంభమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
14. పూర్వజావరజం యామ్యం సూక్ష్మ తస్కరనాయకమ్
నీలకంఠం జఘంన్యంచ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
15. సురాశ్రయం విషహరం వర్మిణం చ వరూధినమ్
మహాసేనం మహావీరమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
16. కుమారం కుశలం కూప్యం వదాన్యఞ్చ మహారధమ్
తౌర్యాతౌర్యం చ దేవ్యం చ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
17. దశకర్ణం లలాటాక్షం పఞ్చవక్త్రం సదాశివమ్
అశేషపాపసంహారమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
18. నీలకణ్ఠం జగద్వంద్యం దీననాథం మహేశ్వరమ్
మహాపాపసంహారమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
19. చూడామణీకృతవిభుం వలయీకృతవాసుకిమ్
కైలాసవాసినం భీమమ్ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్
20. కర్పూరకుందధవలం నరకార్ణవతారకమ్
కరుణామృతసింధుం చ ఏక బిల్వం శివార్పణమ్

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here