కుంకుమ కింద పడితే…

0
861

Why to wear Kumkum or red dot on forehead?