Varalakshmi Puja Vidhi

0
4906
Varalakshmi Puja Vidhi
Varalakshmi Puja Vidhi

Varalakshmi Puja Vidhi

Download Puja Vidhi

We are giving detailed Varalakshmi Puja Vidhi. We have provided Dvatrinsha-Upachara Varalakshmi Puja. However, the given Puja Vidhi includes all sixteen steps to worship Varalakshmi. Puja which involves sixteen Puja steps is known as Shodashopachara Puja  and Puja which involves thirty-two steps is known as Dvatrinshopachara Puja . Dvatrinshopachara Puja is also known as Battishopachar Puja.

Before beginning Varalakshmi Puja one should collect all the necessary items used during Puja. The collection of all items needed for Varalakshmi Puja is known as Varalakshmi Pujan Samagri.

 1. Dhyana

  Puja should begin with the meditation of Shri Varalakshmi. Dhyana should be done in front of already installed Shri Varalakshmi statue in front of you. Following Mantra should be chanted while meditating on Shri Varalakshmi.
  Shri Varalakshmi Puja

  Kshirasagara Sambhutam Kshiravarnasamaprabham।
  Kshiravarnasamam Vastram Dadhanam Harivallabham॥

 2. Avahana

  After Dhyana of Shri Varalakshmi, one should chant following Mantra in front of the Murti, by showing Avahana Mudra (Avahana Mudra is formed by joining both palms and folding both thumbs inwards).

  Brahmi Hamsasamarudha Dharinyakshakamandalu।
  Vishnutejoadhika Devi Sa Mam Patu Varaprada॥

 3. Asana

  After Shri Varalakshmi has been invoked, take five flowers in Anjali (by joining palm of both hands) and leave them in front of the Murti to offer seat to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Maheshwari Mahadevi Asanam Te Dadamyaham।
  Mahaishvaryasamayuktam Brahmani Brahmanah Priye॥

 4. Padya

  After offering Asana to Shri Varalakshmi offer Her water to wash the feet while chanting following Mantra.

  Kumarashaktisampanne Kaumari Shikhivahane।
  Padyam Dadamyaham Devi Varade Varalakshane॥

 5. Arghya

  After Padya offering, offer water to Shri Varalakshmi for head Abhishekam while chanting following Mantra.

  Tirthodakairmahaddivyaih Papasamharakarakaih।
  Arghyam Grihana Bho Lakshmi Devanamupakarini॥

 6. Achamana

  After Arghya offering, offer water to Shri Varalakshmi for Achamana while chanting following Mantra.

  Vaishnavi Vishnusamyukte Asankhyayudhadharini।
  Achamyatam devapujye Varadeasuramardini॥

 7. Panchamrita Snana

  After Snanam, offer Panchamrita bath to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Padme Panchamritaih Shuddhaih Snapayishye Haripriye।
  Verde Shakti-Sambhute Varadevi Varapriye॥

 8. Snana

  After Panchamrita Snana, offer water to Shri Varalakshmi for the bath while chanting following Mantra.

  Gangajalam Samanitam Sugandhidravyasamyutam।
  Snanartham Te Maya Dattam Grihana Parameshvari॥

 9. Vastra

  Now offer Moli as new clothes to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Rajatadrisamam Divyam Kshirasagarasannibham।
  Chandraprabhasamam Devi Vastram Te Pradadamyaham॥

 10. Kanthasutra

  After Vastra offering, offer neclace to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Mangalyamanisamyuktam Muktaphalasamanvitam।
  Dattam Managalasutram Te Grihana Suravallabhe॥

 11. Abharana

  Now Offer jewellery (Abhushana) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Suvarnabhushitam Divyam Nanaratnasushobhitam।
  Trailokyabhushite Devi Grihanabharanam Shubham॥

 12. Gandha Samarpan

  Offer Chandana to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Raktagandham Sugandhadhyamashtagandhasamanvitam।
  Dasyami Devi Varade Lakshmirdevi Prasida Me॥

 13. Saubhagya Dravya

  Now offer Haldi, Kumkum, Sindoor, Kajal as Saubhagya Dravya to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Haridram Kumkumam Chaiva Sindooram Kajjalanvitam।
  Saubhagyadravyasamyuktam Grihana Parameshvari॥

 14. Pushpa Samarpan

  Offer flowers to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Nanavidhani Pushpani Nana Varnayutani Cha।
  Pushpani Te Prayachchami Bhaktya Devi Varaprade॥

 15. Anga-Pujan

  Now worship those Gods who are body parts of Shri Varalakshmi itself. For that take Gandha, Akshata and Pushpa in left hand and leave them near to Shri Varalakshmi Murti with right hand while chanting following Mantra(s).

  Om Varalakshmyai Namah Padau Pujayami।
  Om Kamalavasinyai Namah Gulphau Pujayami।
  Om Padmalayayai Namah Janghe Pujayami।
  Om Shriyai Namah Januni Pujayami।
  Om Indirayai Namah Uru Pujayami।
  Om Haripriyai Namah Nabhim Pujayami।
  Om Lokadhatryai Namah Stanau Pujayami।
  Om Vidhatryai Namah Kantham Pujayami।
  Om Dhatryai Namah Nasam Pujayami।
  Om Saraswatyai Namah Mukham Pujayami।
  Om Padmanidhaye Namah Netre Pujayami।
  Om Mangalyayai Namah Karnau Pujayami।
  Om Kshirasagarajayai Namah Lalatam Pujayami।
  Om Shrimahalakshmyai Namah Shirah Pujayami।
  Om Shrimahakalyai Namah Sarvangam Pujayami।

 16. Dhoop

  Now offer Dhoop to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Dhupam Dasyami Te Devi Goghritena Samanvitam।
  Pratigrihn Mahadevi Bhaktanam Varadapriye॥

 17. Deep

  Now offer to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Sajyam Cha Varti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
  Deepam Grihana Deveshi Trailokyatimirapham॥

 18. Naivedya

  Now offer Naivedya to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Naivedyam Paramam Divyam Drishtipritikaram Shubham।
  Bhakshyabhojyadisamyuktam Parmannadisamyutam॥

 19. Tambula

  Now offer Tambula (Paan with betel nuts) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Nagavallidalairyuktam Churnakramukasamyutam।
  Varalakshmirgrihana Tvam Tambulam Pratigrihyatam॥

 20. Dakshina

  Now offer Dakshina (gift) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Suvarnam Sarvadhatunam Shreshtham Devi Cha Tatsada।
  Bhaktya Dadami Varade Svarnavrishtim Cha Dehi Me॥

 21. Nirajana

  Now offer Nirajana (Aarti) to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Nirajanam Sumangalyam Karpurena Samanvitam।
  Chandrarkavahnisadrisham Grihna Devi Namoastu Te॥

 22. Dorakagrahana

  Now devotee should accept the Dorak (the sacred thread) while chanting following Mantra.

  Sarvamangalamangalye Sarvapapapranashini।
  Dorakam Pratigrihnami Suprita Harivallabhe॥

 23. Dorakabandhana

  After Dorakagrahana, devotee should tie the Dorak (the sacred thread) on the hand while chanting following Mantra.

  Karishyami Vratam Devi Tvadbhaktastvatparayanah।
  Shriyan Dehi Yasho Dehi Saubhagyam Dehi Me Shubhe॥

 24. Punararghya

  After Dorakabandhana, now again offer water to Shri Varalakshmi for head Abhishekam while chanting following Mantra.

  Kshirarnavasute Lakshmishchandrasya Cha Sahodari।
  Grihanarghyam Mahalakshmirdevi Tubhyam Namoastu Te॥

 25. Bilvapatra

  Offer Bilvapatra to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Shrivrikshasya Dalam Devi Mahadevapriyam Sada।
  Bilvapatram Prayachchami Pavitram Te Sunirmalam॥

 26. Pradakshina

  Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Varalakshmi) with flowers while chanting following Mantra.

  Iha Janmani Yatpapam Mam Janmantareshu Cha।
  Nivaraya Mahadevi Lakshmirnarayanapriye॥

 27. Namaskara

  Now pay homage to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Kamodari Namasteastu Namastrailokyanayike।
  Harikante Namasteastu Trahi Mam Duhkhasagarat॥

 28. Vrata Samarpan

  Now offer Vrata Samarpan to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Kshirarnavasamudbhute Kamale Kamalalaye।
  Prayachcha Sarvakamanshcha Vishnu Vakshahsthalalaye॥

 29. Kshamapana

  Now seek pardon from Shri Varalakshmi for any known-unknown mistakes done during Puja while chanting following Mantra.

  Chatram Chamaramandolam Dattva Vyajanadarpane।
  Gitavaditranrityaishcha Rajasammananaistatha।
  Kshamapaye Supacharaih Samabhyarchya Maheshwari॥

 30. Prarthana

  Now pray to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Varalakshmirmahadevi Sarvakama-Pradayini।
  Yanmaya Cha Kritam Devi Paripurnam Kurushva Tat।

 31. Vayanamantra

  Now offer sweets to Shri Varalakshmi while chanting following Mantra.

  Ekavimshatipakvannasharkaraghritasamyutam।
  Vayanam Te Prayachchami Indira Priyatamiti॥
  Indira Pratigrihnati Indira Vai Dadati Cha।
  Indira Tarakobhabhyamindirayai Namonamah॥

 32. Puja Samarpan

  Now conclude the Shri Varalakshmi Puja while chanting following Mantra.

  Pancha Vayanakanevam Dadyaddakshinaya Yutan॥
  Vipraya Chatha Yataye Devyai Tu Brahmacharine॥
  Suvasinyai Tatastvekam Dapayechcha Yathavidhi॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here