శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం | Sri Mathangi Stotram

0
1991

2016-05-01 (10)

శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం | Sri Mathangi Stotram

శ్రీ మాతంగీ స్తోత్రం 

 

ఆరాధ్య మాతః చారణాంబుజే తే బ్రహ్మాదయో విశ్రుత కీర్తి మాపుః 

అన్యే పరం వా విభవం మునీంద్రా పరాం శ్రియం భక్తి భరేణ చాన్యే | 1 |

నమామి దేవీం నవచంద్ర మౌళీం మాతంగినీం చంద్రకళావతంసాం

ఆమ్నాయకృత్యా ప్రతిపద్ధితార్థం , ప్రబోధయంతీం హృది సాదరేణ |2|

వినమ్రదేవా సురమౌళి రత్నైః నీరాజితం తే చరణారవిందం 

భజంతి యేదేవి మహీపతీనామ్ వ్రజంతితే సంపదమాదరేణ |3 |

కృతార్థ యంతీం పదవీం పదాభ్యాం ఆస్థాలయంతీం  కృతమల్లకీం తాం 

మాతంగినీం సత్ హృదయాన్ధినో మీ లీలాంశుకా బద్ధ నితంబబింబాం  |4|

తాలీ తలేనార్పిత కర్ణభూషాం మాధ్వీ మదోద్ఘూర్ణిత నేత్రా పద్మా 

ఘనస్తనీం శంభు వధూమ్ నమామి తటిల్లతా కాంతిమనర్ఘ్య భూషాం |5|

చిరేణ లక్ష్యం ప్రదదాతు రాజ్యం స్మరామి భక్త్యా జగతామధీశే  

వళిత్రయాంగమ్ తవ మధ్యమంబ, నీలోత్పలం సుశ్రియమావహంతీం  |6 |

కాంత్యా కటాక్షైర్జగతాం త్రయాణాం కదంబమాలాంచిత కేశపాశాం

మాతంగ కన్యాం హృదిభావయామి ధ్యాయేదారక్త కపోలబింబాం |7| 

బింబాధరన్యస్త లలామ వశ్యం ఆలోలాలీలా కమలాయతాక్షం

మందస్మితంతే వదనం మహేశీ స్తుత్యానయా శంకరధర్మ పత్నీం|8|

మాతంగినీం వాగాధిదేవతాం తాంస్తువంతియే భక్తియుతా మనుష్యాః

పరాం శ్రియం నిత్యముపాశ్రియంతి పరత్ర కైలాసాతలేవ సన్తి  |9| 

ఉద్యద్భాను మరీచివీచి విలసద్వాసో వసానాం పరాం

గౌరీంసంగతి పానకర్పర కరాం ఆనంద కందోద్భవాం |10| 

గుంజాహారాలసత్  విహార హృదయాం ఆపీన తుంగస్తనీం

మందస్మేర ముఖీం నమామి సుముఖీం శావాసనామ్ సేదుషీమ్ |11|

మాతర్భైరవి భద్రకాళి విజయే వారాహి విశ్వాశ్రయే 

శ్రీవిద్యే సమయే మహేషి బగళే కామాక్షి వామేంగమే |11| 

మాతంగి త్రిపురే పరాత్పర తరే స్వర్గాపవర్గప్రదే 

దాసోహం శరణాగతః కరుణయా విశ్వేశ్వరీ త్రాహిమాం |12|

మాణిక్య వీణాముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసాం

మహేంద్ర నీలద్యుతి కోమలాంగీం మాతంగ కన్యాం మనసా స్మరామి 
 
చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే
 
పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణహస్తే నమస్తే! జగదేక మాతః |13|
 
మాతా మరకత శ్యామా మాతంగీ మదశాలినీ 
 
కుర్యాత్కటాక్షం కళ్యాణీ కదంబ వనవాసినీ |14|
 
జయ మాతంగ తనయే జయ నీలోత్పలద్యుతే
 
జయ సంగీత రసికే జయ లీలా శుకప్రియే |15|
 
సంపూజ్య విధివద్దేవీ గాంధాక్షతః ప్రసూనకైః 
ధూపదీపాది నైవేద్యః తాంబూలః ఛత్ర చామరైః 
లయాంగామిద మాహ్యాతమ్ సర్వతంత్రెషు గోపితం 
సర్వాసిద్ధి ప్రదం దేవి గోపనీయం విశేషతః |
 
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here