శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం | Sri Dhumavati Ashtottaram

2
3068
శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం
Sri Dhumavati Ashtottaram / శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం

Sri Dhumavati Ashtottaram / శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం

2. 20

శ్రీఅట్టాట్టహాసనిరతాయై నమః ।

శ్రీమలినాంబరధారిణ్యై నమః ।

శ్రీవృద్ధాయై నమః ।

శ్రీవిరూపాయై నమః ।

శ్రీవిధవాయై నమః ।

శ్రీవిద్యాయై నమః ।

శ్రీవిరలాద్విజాయై నమః ।

శ్రీప్రవృద్ధఘోణాయై నమః ।

శ్రీ కుముఖ్యై నమః ।

శ్రీకుటిలాయై నమః ।20

Promoted Content