విభూతి మహిమ | Vibhuti Significance in Telugu

0
7150
విభూతి మహిమ | Vibhuti Significance in Telugu
Vibhuti Significance in Telugu

విభూతి మహిమ | Vibhuti Significance in Telugu

2. విభూతి ని ఎలా ధరించాలి?

శ్రీకారం చ పవిత్రం చ శోక రోగ నివారణం
లోకే వశీకరణం పుంసాం భస్మం త్రైలోక్య పావనం

ఈ శ్లోకాన్ని పఠిస్తూ విభూతిని ధరించాలి.

కుడిచేతి మధ్యవేలు మరియు ఉంగరపు వేళ్ళ సాయంతో విభూతిని ధరించాలి. నుదుటిపై విభూతిని ధరించేటప్పుడు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు రేఖలను దిద్దాలి. అప్పుడు బొటనవేలితో విభూతి రేఖలపై కుడివైపు నుండి ఎడమవైపుకు మూడు రేఖలుగా ధరించడాన్ని త్రిపుండ్రం అంటారు. త్రిపుండ్రం అంటే అడ్డబొట్టు అని అర్థం. విభూతి ధరించినపుడు నుదిటిపై కనుబొమ్మలు దాటి ప్రక్కలకు గాని కనుబొమ్మల క్రిందికిగాని ధరించకూడదు.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here