పూజాకార్యక్రమంలో ఘంటను ఎందుకు మ్రోగిస్తారు?

0
1431

పూజాకార్యక్రమంలో ఘంటను ఎందుకు మ్రోగిస్తారు? | Significance of Ringing a Bell in Puja Ritual