శుక్ర స్తోత్రం | Shukra Stotram

0
1658

navagraha-sukra

Shukra Stotram / శుక్ర స్తోత్రం

శుక్ర స్తోత్రం

 
Shukra Stotram  అథ శుక్రస్తోత్రప్రారమ్భః ।

శృణ్వన్తు మునయః సర్వే శుక్రస్తోత్రమిదం శుభమ్ ।

రహస్యం సర్వభూతానాం శుక్రప్రీతికరం శుభమ్ ॥ ౧॥

 

యేషాం సఙ్కీర్తనాన్నిత్యం సర్వాన్ కామానవాప్నుయాత్ ।

తాని శుక్రస్య నామాని కథయామి శుభాని చ ॥ ౨॥

 

శుక్రః శుభగ్రహః శ్రీమాన్ వర్షకృద్వర్షవిఘ్నకృత్ ।

తేజోనిధిర్జ్ఞానదాతా యోగీ యోగవిదాం వరః ॥ ౩॥

 

దైత్యసఞ్జీవనో ధీరో దైత్యనేతోశనా కవిః ।

నీతికర్తా గ్రహాధీశో విశ్వాత్మా లోకపూజితః ॥ ౪॥

 

శుక్లమాల్యామ్బరధరః శ్రీచన్దనసమప్రభః ।

అక్షమాలాధరః కావ్యః తపోమూర్తిర్ధనప్రదః ॥ ౫॥

 

చతుర్వింశతినామాని అష్టోత్తరశతం యథా ।

దేవస్యాగ్రే విశేషేణ పూజాం కృత్వా విధానతః ॥ ౬॥

 

య ఇదం పఠతి స్తోత్రం భార్గవస్య మహాత్మనః ।

విషమస్థోఽపి భగవాన్ తుష్టః స్యాన్నాత్ర సంశయః ॥ ౭॥

 

స్తోత్రం భృగోరిదమనన్తగుణప్రదం యో

భక్త్యా పఠేచ్చ మనుజో నియతః శుచిః సన్ ।

ప్రాప్నోతి నిత్యమతులాం శ్రియమీప్సితార్థాన్

రాజ్యం సమస్తధనధాన్యయుతాం సమృద్ధిమ్ ॥ ౮॥

 

ఇతి శుక్రస్తోత్రం సమాప్తమ్ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here