ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం – Dwadasa Jyotirlinga Stotram

0
1965

Dwadasa Jyotirlinga Stotram

సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చన్ద్రకలావతంసమ్ ।
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ ౧॥

శ్రీశైలశృఙ్గే విబుధాతిసఙ్గే తులాద్రితుఙ్గేఽపి ముదా వసన్తమ్ ।
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేకం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ॥ ౨॥

అవన్తికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ ।
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వన్దే మహాకాలమహాసురేశమ్ ॥ ౩॥

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ ।
సదైవమాన్ధాతృపురే వసన్తమోఙ్కారమీశం శివమేకమీడే ॥ ౪॥

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసన్తం గిరిజాసమేతమ్ ।
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ॥ ౫॥

యామ్యే సదఙ్గే నగరేఽతిరమ్యే విభూషితాఙ్గం వివిధైశ్చ భోగైః ।
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ ౬॥

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమన్తం సమ్పూజ్యమానం సతతం మునీన్ద్రైః ।
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే ॥ ౭॥

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసన్తం గోదావరితీరపవిత్రదేశే ।
యద్ధర్శనాత్పాతకమాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యమ్బకమీశమీడే ॥ ౮॥

సుతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసఙ్ఖ్యైః ।
శ్రీరామచన్ద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ॥ ౯॥

యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ ।
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్దం తం శఙ్కరం భక్తహితం నమామి ॥ ౧౦॥

సానన్దమానన్దవనే వసన్తమానన్దకన్దం హతపాపవృన్దమ్ ।
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ॥ ౧౧॥

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్ సముల్లసన్తం చ జగద్వరేణ్యమ్ ।
వన్దే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణమ్ ప్రపద్యే ॥ ౧౨॥

జ్యోతిర్మయద్వాదశలిఙ్గకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ ।
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ॥

॥ ఇతి ద్వాదశ జ్యోతిర్లిఙ్గస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Download Dwadasa Jyotirlinga Stotram PDF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here