తృతీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురవధ) – Durga Saptasati 3 – Mahishasura vadha in Telugu

0
173
DURGA DEVI STOTRAM
తృతీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురవధ) – Durga Saptasati 3 – Mahishasura vadha in Telugu

DURGA DEVI STOTRAM

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ ||

నిహన్యమానం తత్సైన్యమవలోక్య మహాసురః |
సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్యయౌ యోద్ధుమథాంబికామ్ || ౨ ||

స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరేఽసురః |
యథా మేరుగిరేః శృంగం తోయవర్షేణ తోయదః || ౩ ||

తస్య ఛిత్వా తతో దేవీ లీలయైవ శరోత్కరాన్ |
జఘాన తురగాన్బాణైర్యంతారం చైవ వాజినామ్ || ౪ ||

చిచ్ఛేద చ ధనుః సద్యో ధ్వజం చాతిసముచ్ఛ్రితమ్ |
వివ్యాధ చైవ గాత్రేషు ఛిన్నధన్వానమాశుగైః || ౫ ||

సచ్ఛిన్నధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః |
అభ్యధావత తాం దేవీం ఖడ్గచర్మధరోఽసురః || ౬ ||

సింహమాహత్య ఖడ్గేన తీక్ష్ణధారేణ మూర్ధని |
ఆజఘాన భుజే సవ్యే దేవీమప్యతివేగవాన్ || ౭ ||

తస్యాః ఖడ్గో భుజం ప్రాప్య పఫాల నృపనందన |
తతో జగ్రాహ శూలం స కోపాదరుణలోచనః || ౮ ||

చిక్షేప చ తతస్తత్తు భద్రకాల్యాం మహాసురః |
జాజ్వల్యమానం తేజోభీ రవిబింబమివాంబరాత్ || ౯ ||

దృష్ట్వా తదాపతచ్ఛూలం దేవీ శూలమముంచత |
తేన తచ్ఛతధా నీతం శూలం స చ మహాసురః || ౧౦ ||

హతే తస్మిన్మహావీర్యే మహిషస్య చమూపతౌ |
ఆజగామ గజారూఢశ్చామరస్త్రిదశార్దనః || ౧౧ ||

సోఽపి శక్తిం ముమోచాథ దేవ్యాస్తామంబికా ద్రుతమ్ |
హుంకారాభిహతాం భూమౌ పాతయామాస నిష్ప్రభామ్ || ౧౨ ||

భగ్నాం శక్తిం నిపతితాం దృష్ట్వా క్రోధసమన్వితః |
చిక్షేప చామరః శూలం బాణైస్తదపి సాచ్ఛినత్ || ౧౩ ||

తతః సింహః సముత్పత్య గజకుంభాంతరే స్థితః |
బాహుయుద్ధేన యుయుధే తేనోచ్చైస్త్రిదశారిణా || ౧౪ ||

యుధ్యమానౌ తతస్తౌ తు తస్మాన్నాగాన్మహీం గతౌ |
యుయుధాతేఽతిసంరబ్ధౌ ప్రహారైరతిదారుణైః || ౧౫ ||

తతో వేగాత్ ఖముత్పత్య నిపత్య చ మృగారిణా |
కరప్రహారేణ శిరశ్చామరస్య పృథక్ కృతమ్ || ౧౬ ||

ఉదగ్రశ్చ రణే దేవ్యా శిలావృక్షాదిభిర్హతః |
దంతముష్టితలైశ్చైవ కరాలశ్చ నిపాతితః || ౧౭ ||

దేవీ క్రుద్ధా గదాపాతైశ్చూర్ణయామాస చోద్ధతమ్ |
బాష్కలం భిందిపాలేన బాణైస్తామ్రం తథాంధకమ్ || ౧౮ ||

ఉగ్రాస్యముగ్రవీర్యం చ తథైవ చ మహాహనుమ్ |
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన జఘాన పరమేశ్వరీ || ౧౯ ||

బిడాలస్యాసినా కాయాత్ పాతయామాస వై శిరః |
దుర్ధరం దుర్ముఖం చోభౌ శరైర్నిన్యే యమక్షయమ్ || ౨౦ ||

ఏవం సంక్షీయమాణే తు స్వసైన్యే మహిషాసురః |
మాహిషేణ స్వరూపేణ త్రాసయామాస తాన్ గణాన్ || ౨౧ ||

కాంశ్చిత్తుండప్రహారేణ ఖురక్షేపైస్తథాపరాన్ |
లాంగూలతాడితాంశ్చాన్యాన్ శృంగాభ్యాం చ విదారితాన్ || ౨౨ ||

వేగేన కాంశ్చిదపరాన్నాదేన భ్రమణేన చ |
నిఃశ్వాసపవనేనాన్యాన్పాతయామాస భూతలే || ౨౩ ||

నిపాత్య ప్రమథానీకమభ్యధావత సోఽసురః |
సింహం హంతుం మహాదేవ్యాః కోపం చక్రే తతోఽంబికా || ౨౪ ||

సోఽపి కోపాన్మహావీర్యః ఖురక్షుణ్ణమహీతలః |
శృంగాభ్యాం పర్వతానుచ్చాంశ్చిక్షేప చ ననాద చ || ౨౫ ||

వేగభ్రమణవిక్షుణ్ణా మహీ తస్య వ్యశీర్యత |
లాంగూలేనాహతశ్చాబ్ధిః ప్లావయామాస సర్వతః || ౨౬ ||

ధుతశృంగవిభిన్నాశ్చ ఖండం ఖండం యయుర్ఘనాః |
శ్వాసానిలాస్తాః శతశో నిపేతుర్నభసోఽచలాః || ౨౭ ||

ఇతి క్రోధసమాధ్మాతమాపతంతం మహాసురమ్ |
దృష్ట్వా సా చండికా కోపం తద్వధాయ తదాకరోత్ || ౨౮ ||

సా క్షిప్త్వా తస్య వై పాశం తం బబంధ మహాసురమ్ |
తత్యాజ మాహిషం రూపం సోఽపి బద్ధో మహామృధే || ౨౯ ||

తతః సింహోఽభవత్సద్యో యావత్తస్యాంబికా శిరః |
ఛినత్తి తావత్ పురుషః ఖడ్గపాణిరదృశ్యత || ౩౦ ||

తత ఏవాశు పురుషం దేవీ చిచ్ఛేద సాయకైః |
తం ఖడ్గచర్మణా సార్ధం తతః సోఽభూన్మహాగజః || ౩౧ ||

కరేణ చ మహాసింహం తం చకర్ష జగర్జ చ |
కర్షతస్తు కరం దేవీ ఖడ్గేన నిరకృంతత || ౩౨ ||

తతో మహాసురో భూయో మాహిషం వపురాస్థితః |
తథైవ క్షోభయామాస త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ || ౩౩ ||

తతః క్రుద్ధా జగన్మాతా చండికా పానముత్తమమ్ |
పపౌ పునః పునశ్చైవ జహాసారుణలోచనా || ౩౪ ||

ననర్ద చాసురః సోఽపి బలవీర్యమదోద్ధతః |
విషాణాభ్యాం చ చిక్షేప చండికాం ప్రతి భూధరాన్ || ౩౫ ||

సా చ తాన్ప్రహితాంస్తేన చూర్ణయంతీ శరోత్కరైః |
ఉవాచ తం మదోద్ధూతముఖరాగాకులాక్షరమ్ || ౩౬ ||

దేవ్యువాచ || ౩౭ ||

గర్జ గర్జ క్షణం మూఢ మధు యావత్పిబామ్యహమ్ |
మయా త్వయి హతేఽత్రైవ గర్జిష్యంత్యాశు దేవతాః || ౩౮ ||

ఋషిరువాచ || ౩౯ ||

ఏవముక్త్వా సముత్పత్య సారూఢా తం మహాసురమ్ |
పాదేనాక్రమ్య కంఠే చ శూలేనైనమతాడయత్ || ౪౦ ||

తతః సోఽపి పదాక్రాంతస్తయా నిజముఖాత్తదా |
అర్ధనిష్క్రాంత ఏవాసీద్దేవ్యా వీర్యేణ సంవృతః || ౪౧ ||

అర్ధనిష్క్రాంత ఏవాసౌ యుధ్యమానో మహాసురః |
తయా మహాసినా దేవ్యా శిరశ్ఛిత్త్వా నిపాతితః || ౪౨ ||

తతో హాహాకృతం సర్వం దైత్యసైన్యం ననాశ తత్ |
ప్రహర్షం చ పరం జగ్ముః సకలా దేవతాగణాః || ౪౩ ||

తుష్టువుస్తాం సురా దేవీం సహదివ్యైర్మహర్షిభిః |
జగుర్గంధర్వపతయో ననృతుశ్చాప్సరోగణాః || ౪౪ ||

స్వస్తి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే మహిషాసురవధో నామ తృతీయోఽధ్యాయః || ౩ ||

Download PDF here Durga Saptasati Chapter 3 – Mahishasura vadha – తృతీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురవధ)

 

” మీ దైనందిన ఆధ్యాత్మిక వ్యవహారాల కొరకు మన హరి ఓం యాప్ ని అందిస్తున్నాం .

మీ వ్యక్తిగత వివరముల బట్టి మీ సమస్యల పరిష్కారములకు, ముహూర్తములకు, మంచి రోజుల నిర్ణయములకు ప్రఖ్యాతి గాంచిన జ్యోతిష్యులచే జవాబులు అందిస్తాము.

ప్రతి రోజు పంచాంగం, రాశిఫలాలు, ఆధ్యాత్మిక సమాచారం, నీతి కథలు, మరెన్నో విషయాలను తెలుసుకోవటానికి మన Hari Ome App డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.

మీరు ఇప్పటికే అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంటే, లేటెస్ట్ వెర్షన్ కోసం ఖచ్చితంగా అప్డేట్ చేసుకోండి

Android

iOS

For More Updates Please Visit www.Hariome.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here