అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం – Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram in Telugu

0
687
DURGA STOTRAM
అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం – Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram

Durga Saptasati Aparadha kshamapana stotram

ఓం అపరాధశతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ |
యాం గతిం సమవాప్నోతి న తాం బ్రహ్మాదయః సురాః || ౧ ||

సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే |
ఇదానీమనుకమ్ప్యోఽహం యథేచ్ఛసి తథా కురు || ౨ ||

అజ్ఞానాద్విస్మృతేర్భ్రాంత్యా యన్న్యూనమధికం కృతమ్ |
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవి ప్రసీద పరమేశ్వరి || ౩ ||

కామేశ్వరి జగన్మాతః సచ్చిదానందవిగ్రహే |
గృహాణార్చామిమాం ప్రీత్యా ప్రసీద పరమేశ్వరి || ౪ ||

సర్వరూపమయీ దేవీ సర్వం దేవీమయం జగత్ |
అతోఽహం విశ్వరూపాం త్వాం నమామి పరమేశ్వరీమ్ || ౫ ||

యదక్షరం పరిభ్రష్టం మాత్రాహీనఞ్చ యద్భవేత్ |
పూర్ణం భవతు తత్ సర్వం త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి || ౬ ||

యదత్ర పాఠే జగదంబికే మయా
విసర్గబింద్వక్షరహీనమీరితమ్ |
తదస్తు సంపూర్ణతమం ప్రసాదతః
సంకల్పసిద్ధిశ్చ సదైవ జాయతామ్ || ౭ ||

యన్మాత్రాబిందుబిందుద్వితయపదపదద్వంద్వవర్ణాదిహీనం
భక్త్యాభక్త్యానుపూర్వం ప్రసభకృతివశాత్ వ్యక్తమవ్యక్తమంబ |
మోహాదజ్ఞానతో వా పఠితమపఠితం సామ్ప్రతం తే స్తవేఽస్మిన్
తత్ సర్వం సాంగమాస్తాం భగవతి వరదే త్వత్ప్రసాదాత్ ప్రసీద || ౮ ||

ప్రసీద భగవత్యంబ ప్రసీద భక్తవత్సలే |
ప్రసాదం కురు మే దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే || ౯ ||

ఇతి అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం సమాప్తమ్ ||

Download PDF here Durga Saptasati – Aparadha kshamapana stotram – అపరాధక్షమాపణస్తోత్రం

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here