Chandrashekhara ashtakam

0
1715

 

13323997_1307335175962000_1015373129_o
Chandrashekhara ashtakam

 

Chandrashekhara ashtakam

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara paahimaam|

Chandrashekhara chandrashekhara chandrashekhara rakshamaam ||1||

Rathnasaanusharaasanam rajataadrishrunganikethanam

Shinjinikruthapannageshwaramachyuthaanalasaayikam |

Ksheepradagdhapuratrayam tridivaalayayirabhivanditham

Chandrashekharamashraye mama kim karishyathi vai Yamaha ||2||

Panchapaadapapushpa gandhapadaambhujadvayashobhitam

Phalalochanajathapaavakadagdha manmathavigraham|

Bhasmadigdhakalebaram bhavanaashaanam bhavamavyayam

Chandrashekharamashraye mama kim karishyathi vai Yamaha||3||

Matthavaaranamukhyacharma krutothareeyamanoharam

Pankajaananapadmalochana poojithanghri saroruham|

Devasindhutarangasekara sikthasubhrajataadharam

Chandrashekharamashraye mama kim karishyathi vai Yamaha||4||

Yaksharaajasakham bhagaakshaharam bhujangavibhushanam

Sailaraajasuthaa parishkrutha chaaruvaama kalebaram|

Ksvelaneelagalam parashvadhadhaarinam mrugadhaarinam

Chandrashekharamashraye mama kim karishyathi vai Yamaha||5||

Kundaleekrutha kundaleshwarakundalam vrushavaahanam

Naaradaadimuneshvarastuthavaibhavam bhuvaneshwaram|

Andhakaanthakamaasrithamarapaadapam shamanaathakam

Chandrashekharamashraye mama kim karishyathi vai Yamaha||6||

Bheshajam bhavaroginaamakilaapadaamapahaarinam

Dakshayagnavinaashanam trigunathmakam trivilochanam|

Bhukthimukthiphalapradam sakalaaghsanghanibarhanam

Chandrashekharamashraye mama kim karishyathi vai Yamaha||7||

Bhakthavatsalamarchitham nidhimakshayam hairdambaram

Sarvabhoothapathim paraathparamaprayeyamanuthamam

Somavaaruna bhuhutaashanasomapaanikhilaakruthim

Chandrashekharamashraye mama kim karishyathi vai Yamaha||8||

Vishwasrusthividhaayinam punarevapaalanathathparam

Samharamthamapi prapanchamaseshalokavaasinam|

Kreedayanthamaharnisham ganadhayuthasamanvitham

Chandrashekharamashraye mama kim karishyathi vai Yamaha||9||

Mruthyubheethamrukandusuunukruthasthavam shivasannidhau

Yathra kuthra cha yah patennnahi tasya mruthyubhayam bhaveth|

Poornamaayurarogithaamakhilaardha sampadamaadaram

Chandrashekhara eva tasya dadaathi mukthimayatntaha||10||

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here