బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వివిధ గణపతులపై వ్రాసిన శ్లోకాలు

0
1127
బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వివిధ గణపతులపై వ్రాసిన శ్లోకాలు
బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వివిధ గణపతులపై వ్రాసిన శ్లోకాలు

బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వివిధ గణపతులపై వ్రాసిన శ్లోకాలు

శ్రీ మహా గణపతీ సిద్ధి గణపతీ భావింతును నిన్నే బహురూప గణపతీ
గణనలేని మహిమలుగల గణపతీ గణుతింతును ప్రణుతింతును గణపతి

వక్రతుండ గణపతీ బాలగణపతీ
చింతామణి గణపతీ క్షిప్రగణపతీ
హరిద్రా గణపతీ అర్కగణపతీ
వల్లభ గణపతీ సాక్షి గణపతి

శ్రీ మహా గణపతీ సిద్ధి గణపతీ భావింతును నిన్నే బహురూప గణపతీ
గణనలేని మహిమలుగల గణపతీ గణుతింతును ప్రణుతింతును గణపతి

రత్నగర్భ గణపతీ నృత్య గణపతీ
పంచవదన గణపతీ భక్త గణపతీ
ఉద్దండ గణపతీ యోగ గణపతీ
ఉఛ్ఛిష్ట గణపతీ ఊర్ధ్వ గణపతీ

శ్రీ మహా గణపతీ సిద్ధి గణపతీ భావింతును నిన్నే బహురూప గణపతీ
గణనలేని మహిమలుగల గణపతీ గణుతింతును ప్రణుతింతును గణపతి

హేరంబ గణపతీ ఢుంఢి గణపతీ
సంకటహర గణపతీ శక్తి గణపతీ
ఋణమోచన గణపతీ వీరగణపతీ
విఘ్నరాజ గణపతీ విజయగణపతీ

శ్రీ మహా గణపతీ సిద్ధి గణపతీ భావింతును నిన్నే బహురూప గణపతీ
గణనలేని మహిమలుగల గణపతీ గణుతింతును ప్రణుతింతును గణపతి

సిద్ధిబుద్ధి గణపతీ ఆదిగణపతీ
స్వస్తిక గణపతీ ప్రణవ గణపతీ
ఫాలచంద్ర గణపతీ మంత్ర గణపతీ
సింహాసన గణపతీ తంత్ర గణపతీ

శ్రీ మహా గణపతీ సిద్ధి గణపతీ భావింతును నిన్నే బహురూప గణపతీ
గణనలేని మహిమలుగల గణపతీ గణుతింతును ప్రణుతింతును గణపతి

లంబోదర గణపతి లక్ష్మీ గణపతీ
వినాయక గణపతీ వికట గణపతీ
ధూమ్రవర్ణ గణపతీ కపిల గణపతీ
శ్రీ విద్యా గణపతీ సుముఖ గణపతీ

శ్రీ మహా గణపతీ సిద్ధి గణపతీ భావింతును నిన్నే బహురూప గణపతీ
గణనలేని మహిమలుగల గణపతీ గణుతింతును ప్రణుతింతును గణపతి

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here