అన్నపూర్ణాష్టకం

0
2770
annaapurnashtakam
Annapurna Ashtakam / అన్నపూర్ణాష్టకం

Annapurna Ashtakam / అన్నపూర్ణాష్టకం

అన్నపూర్ణాష్టకం

నిత్యానందకరీ వరాsభయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ

నిర్దూతాఖిల ఘోరపావనకరీ ప్రత్యక్ష మాహేశ్వరీ|

ప్రాలేయాచల వంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

నానారత్న విచిత్ర భూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ

ముక్తాహార విడంబ మాన విలసద్వక్షోజ కుంభాంతరీ|

కాశ్మీరాగరు వాసితాంగ రుచిరా కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైక నిష్ఠాకరీ

చంద్రార్కానల భాసమాన లహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ|

సర్వైశ్వర్యకరీ తపః ఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

కైలాసాచల కందరాలయకరీ గౌరీ హ్యుమాశాంకరీ

కౌమారీ నిగమార్థ గోచరకరీ హ్యోంకార బీజాక్షరీ|

మోక్షద్వారకవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

దృశ్యాదృశ్య విభూతి వాహన కరీ బ్రహ్మాండ భాండోదరీ

లీలా నాటక సూత్ర ఖేలనకరీ విజ్ఞాన దీపాంకురీ|

శ్రీ విశ్వేశ మనః ప్రమోదనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

ఆదిక్షాంత సమస్త వర్ణనకరీ శంభుప్రియా శాంకరీ

కాశ్మీర త్రిపురేశ్వరీ త్రినయనీ విశ్వేశ్వరీ శర్వరీ|

స్వర్గద్వారకవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

ఉర్వీ సర్వ జనేశ్వరీ జయకరీ మాతా కృపాసాగరీ

నారీనీల సమాన కుంతల ధరీ నిత్యాన్నదానేశ్వరీ|

సాక్షాన్మోక్షకరీ సదాశుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

చంద్రార్కానలకోటికోటి సదృశీ చంద్రాంశు బింబాధరీ

చంద్రార్కాగ్ని సమానకుంతలధరీ కాశీపురాధీశ్వరీ|

మాలా పుస్తక పాశసాంకుశధరీ కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

దేవీ సర్వ విచిత్ర రత్న రచితా దాక్షాయణి సుందరి

వామా చారుపయోధరా మధురసా సౌభాగ్య మాహేశ్వరీ|

భక్తాభీష్ట కరీ సదా శుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

క్షత్ర త్రాణకరీ మహా భయహరీ మాతా కృపాసాగరీ

సర్వానందకరీ సదాశివకరీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ|

దక్షాక్రందకరీ నిరామయకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ

భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ |

అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే !

జ్ఞానవైరాగ్య సిద్యర్థం భిక్షాందేహి చ పార్వతి !! 11 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here