శ్రీ వారాహీ దేవి కవచం – Sri Varahi Devi Kavacham

శ్రీ వారాహీ దేవి కవచం అస్యశ్రీ వారాహీ కవచస్య త్రిలోచన ఋషీః అనుష్టుప్ ఛందః శ్రీ వారాహీ దేవతా ఓం బీజం గ్లౌం శక్తిః స్వాహేతి కీలకం మమ సర్వశత్రునాశనార్థే జపే వినియోగః  ధ్యానమ్ ధ్యాత్వేంద్ర నీలవర్ణాభాం చంద్రసూర్యాగ్ని లోచనాం విధివిష్ణు హరేంద్రాదిమాతృభైరవసేవితామ్ II   1 జ్వలన్మణిగణప్రోక్త మకుటామావిలంబితాం అస్త్రశస్త్రాణి సర్వాణి తత్తత్కార్యోచితాని చ II   2 ఏతైస్సమస్తైర్వివిధం బిభ్రతీం ముసలం హలం పాత్వా హింస్రాన్ హి కవచం భుక్తిముక్తి ఫలప్రదమ్ II  3 పఠేత్త్రి సంధ్యం రక్షార్థం ఘోరశత్రునివృత్తిదం వార్తాళీ … Continue reading శ్రీ వారాహీ దేవి కవచం – Sri Varahi Devi Kavacham