శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం | Sri Dhumavati Ashtottaram

2
3089
శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం
Sri Dhumavati Ashtottaram / శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం

Sri Dhumavati Ashtottaram / శ్రీ ధూమావతి అష్టోత్తరం

3. 30

శ్రీకుటిలేక్షణాయై నమః ।

శ్రీకరాల్యై నమః ।

శ్రీకరాలాస్యాయై నమః ।

శ్రీకంకాల్యై నమః ।

శ్రీశూర్పధారిణ్యై నమః ।

శ్రీకాకధ్వజరథారూఢాయై నమః ।

శ్రీకేవలాయై నమః ।

శ్రీకఠినాయై నమః ।

శ్రీకుహవే నమః ।

శ్రీక్షుత్పిపాసార్దితాయై నమః । 30

 
Promoted Content

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here