రేపు -ఇంట్లో శ్రీరామ నవమిని ఎలా జరుపుకోవాలి | How to Celebrate Sri Rama Navami (Telugu)

 How to Celebrate Sri Rama Navami in Telugu శ్రీ రామ నవమి పూజ రామ నవమి పండుగను పెద్దవాళ్ళు ఎంతో ఘనంగా చేసుకునే వారు.  ఈ తరానికి పట్టణ వాతావరణానికీ తాటాకు పందిళ్లూ, వాడ వాడంతా పంచుకునే వడప్పప్పు పానకాలూ, దంపతి తాంబూలాలూ, విసన కర్రల దానాలూ వీటన్నిటి గురించి చెప్పే పెద్దవారు అందరి ఇళ్లలోనూ ఉండక పోవచ్చు. మన రామనవమి పండుగ సంప్రదాయ పద్ధతిలో ఎలా జరుపుకోవాలో చెప్పే చిన్న ప్రయత్నం ఇది. … Continue reading రేపు -ఇంట్లో శ్రీరామ నవమిని ఎలా జరుపుకోవాలి | How to Celebrate Sri Rama Navami (Telugu)