మళ్లీ మకరంలో శని గురుల యుతి. 3rd Wave ?????

0
1881

మళ్లీ మకరంలో శని- గురుల యుతి. సెప్టెంబరు లో ఏమి జరగనుంది

జూన్ 20 నుండి గురుని వక్రగతి ప్రారంభము కానుంది. ఇప్పటికే వక్రములో ఉన్న శనితో సెప్టెంబరు లో కలవటం వలన ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి. 

 

జూన్ 21 నుండి 119 రోజులు గురుని వక్రగతి….ఏ రాశికి ఏ ఫలితం

కుజుని మార్పు! ఇది నిజం ఈ రాశులకు కనకవర్షమే